martes, 29 de marzo de 2011

Reforma llei hipotecària

Divendres passat en el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura, el consistori d'Olesa de Bonesvalls va aprovar per unanimitat la moció presentada per Units per Olesa - EPM, en suport a la proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics.

Una proposta que s'està discutint al Parlament de Catalunya i que haurà de ser aprovada al Congrés dels Diputats.

Units per Olesa no pot oblidar, la problemàtica que tenen molts famílies en els actuals temps de crisi.

Cal fer una modificiació d'aquestes lleis, perque aquelles persones que es vegin incapaces de poder seguir pagant la seva hipoteca puguin oferir el seu pis com a dació en la cacel·lació de la hipoteca.

A continuació transcripció de la moció complerta:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNITS PER OLESA-EPM A L’AJUNTAMENT DE OLESA DE BONESVALLS DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI CONTRA EL SOBREENDEUTAMENT FAMILIAR I PERSONAL PER MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS


Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a conseqüència, un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies com a conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit.


Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat, que va generar la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més del 100% del valor dels nous habitatges.


Atès que les entitats financeres van facilitar prèstec per damunt del valor de l'habitatge a famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món.


Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecàries, més del doble que el 2010.


Atès que l’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a que no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social.


Atès que aquesta legislació permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no només és injusta sinó que no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn.


Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.


Atès que actualment varies forces polítiques i també entitats i moviments socials diversos estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al creditor.


Atès que, en algunes de les iniciatives legislatives que s’han presentat al Parlament de Catalunya també es preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la propietat del seu habitatge per l’execució de la hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.


Atès que també cal demanar que el govern de l’ Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel.lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.


Per tot això, el Ple Municipal adopta els següents acords:


Primer.- Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya per instar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE, així com s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen i que prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel.lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.


Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Olesa de Bonesvalls 17 de març de 2011 Més explicacions de la proposta:

RESUM CONTINGUT

Proposició de llei de mesures contra el sobre-endeutament personal i familiar, i de protecció enfront procediments d’execució que afecten a l’habitatge habitual

Es tracta d’una iniciativa que, prèviament aprovada pel Parlament de Catalunya, s’haurà de presentar al Congrés dels Diputats, donat que els aspectes que regula són de competència de l’Estat.

La Llei parteix de la constatació que un dels elements clau que va permetre la creació de la bombolla immobiliària entre 1996-2006 va ser la concessió d’hipoteques en condicions d’excessiu risc, ja que es donaven diners per sobre del valor de l’habitatge, a famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i per un termini cada cop més llarg. Això ha contribuït a generar un dels sobre-endeutaments privats més elevats del món. I el més greu és que va ser una pràctica fomentada per les entitats financeres, però possible per la passivitat del Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Cal evitar que un fenomen com aquest torni a produir-se, i això no és imaginable per la via de l’autoregulació dels sectors implicats, sinó que cal una legislació específica que ho impedeixi. Per tant, la Llei introdueix límits a la concessió de futures hipoteques (art. 1). A partir de l’entrada en vigor de la Llei, només podran concedir-se crèdits hipotecaris a persones que no comprometin més del 30% dels seus ingressos; per un termini màxim de 30 anys; i sempre que la hipoteca no superi el 80% del valor de l’habitatge (es pot arribar al 100% del preu en el cas dels habitatges amb protecció oficial).

Però limitar els criteris de concessió de futures hipoteques no és suficient, perquè en l’actualitat hi ha milers de persones i famílies que, arran de la crisi, no poden pagar els crèdits hipotecaris, víctimes de l’estímul del sobre-endeutament dels anys de la bombolla. Per tant, la llei ha de protegir a aquestes persones en situació de vulnerabilitat (arts. 2 a 6). La manera de fer-ho és incrementar els marges per considerar que els ingressos de la família són inembargables. Així mateix, la Llei regula la possibilitat d’acollir-se a la dació en pagament del pis hipotecat si s’acredita que és la residencia habitual, alliberant-se per tant de la totalitat del deute.


Alternativament, s’amplia la possibilitat d’oferir propostes alternatives per a la resolució de l’impagament, degudament raonades i justificades, com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici i satisfer el deute de forma ordenada i progressiva, ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.


La llei també impedeix que els habitatges amb protecció oficial puguin ésser subhastats per sobre del seu preu legal, i obliga a que en tot cas s’adjudiquin a una persona física necessitada d’habitatge i que compleixi els requisits legals. Per tant, serà l’Administració competent en matèria d’habitatge qui controlarà aquest procés.


Finalment, la Llei estatal no pot regular-ho però suggereix la conveniència que les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge, creïn serveis específics de suport als ciutadans i mediació per a la prevenció i resolució de les situacions de sobre-endeutament que puguin patir. Serà la manera de demostrar a la ciutadania que els poders públics es posen del seu costat quan es troben en una posició de feblesa enfront al poder de les entitats financeres amb les quals han de renegociar les condicions de les seves hipoteques.

No hay comentarios: