martes, 2 de noviembre de 2010

Ple extraordinari sobre les ordenances fiscals

Avui s’ha celebrat un ple extraordinari en l’Ajuntament d’Olesa per tal de fer el sorteig de les Meses Electorals A i B per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 28 de novembre.
Aprofitant la celebració d’aquest ple, l’alcalde ha portat al Ple altres temes. En primer lloc l’aprovació de les actes dels passats plens (28 de maig, 30 de juliol i 24 de setembre de 2010). S’ha donat compte dels decrets d’alcaldia 110, 112, 128, 129, 130, 131, 135, 136 i 137. També s’ha presentat per via d’urgència per tal de ser aprovat pel Ple el decret d’alcaldia 140/2010 mitjançant el qual s’incoa expedient per a la resolució del contracte administratiu a l’empresa EDIVICA 2025 que va executar les obres d’ampliació del Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls. Amb aquest Decret d’alcaldia es procedeix a confiscar la garantia definitiva dipositada per l’empresa que ascendeix a 11.621,15 euros. Es fa aquesta confiscació perquè l’empresa no ha solucionat els problemes de construcció que han impedit poder inaugurar l’ampliació.

També s’ha votat per unanimitat la ratificació del Decret d’alcaldia 133/2010 amb el qual es decideix repartir al 50% la transferència feta per la Generalitat de Catalunya, per tal de que l’Ajuntament ho destini ha entitats supramunicipals. Les dues entitats beneficiaries són el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

El següent punt de l’ordre del dia, era ratificar la proposta d’aprovació del conveni de col•laboració de l’Ajuntament amb l’empresa CIARIES SA. Donat que des d’UPO són desconeixedors de en que consisteix aquest conveni i no se’ns ha informat en cap reunió prèvia em demanat la retirada d’aquesta proposta, esperant ser degudament informats del contingut d’aquest conveni. La proposat de retirada ha estat aprovada per la majoria del Ple i serà un dels punts de l’ordre del dia del proper ple que es celebri.

El punt número 5 feia referència a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals. Aquesta convocatòria es va fer quan UPO era al govern i vam participar en la elaboració del contingut de les bases de contractació i dels objectius de la mateixa. Per tant, estem d’acord en el procediment seguit. Ara bé, un cop llegits els informes fets pel enginyer municipal encarregat de puntuar les quatre empreses que s’han presentat, hem vist algunes deficiències que hem expressat en la sessió del Ple. Segons l’informe fet pel enginyer, dues de les empreses no acompleixen els requisits i per tant van ser desestimades, de les dues restants, segons es pot llegir en el seu informe, no es detallen algunes informacions que es demanaven el plec de clàusules. Motiu pel qual hem secundat la proposta de CIU de demanar un nou informe i de retirar la proposta de l’ordre del dia. Després d’escoltar les explicacions dels regidors de l’equip de govern i un cop sentida l’opinió del secretari que manifestava que tot el que es detalla en el contracte s’ha de complir encara que no ho hagin especificat en la oferta, hem cregut que era convenient no rebutjar la proposta, allargant més un procés que fa falta acabar, per tal de regularitzar la situació actual del servei de neteja. Servei amb el qual no estem molt satisfets. És per tot això, que ens hem abstingut. La proposta, un cop votada ha estat aprovada per quatre vots a favor (2 GOOB, 1 PSC i 1 ERC) i rebutjada per tres vots (2 CIU i José Antonio García). Així doncs, la nostra abstenció ha permès que es pogués aprovar l’adjudicació.

EL sisè punt de l’ordre del dia i punt estrella del ple, feia referència a les Ordenances Fiscals. La nova proposat feta pel sr. Ases, incorporava moltes de les exigències que els regidors dels diferents grups havíem plantejat en la reunió celebrada el darrer dijous.

Pel que fa a les propostes fetes per UPO, en primer lloc s’ha reduït l’ICIO la mateixa quantitat que la taxa urbanística (un 0,19) essent el cost de les noves llicències urbanístiques de 3,81 enfront del 4,19 que hi havia fins ara. També s’ha especificat que la taxa de legalització per haver dut a terme obres sense permís, que és del 5%, només s’imputarà a aquelles obres fetes després de l’any 2000.

També s’han especificat les característiques dels vehicles que poden gaudir de rebaixes en l’impost de circulació per motius ecològics quedant de la següent manera. “Article 5è, punt e)una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental, que són: vehicles elèctrics o bimodals; que utilitzin com a combustible exclusivament biogàs, gas natural, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acrediten que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant combinat. Punt d) els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 gr/km de CO2, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matricula. Punt e) Els vehicles tipus turisme amb emissions des de 101 gr/km a 120 gr/km de CO2, gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matrícula

L’equip de govern també ha acceptat retirar la ordenança fiscal número 28, mitjançant la qual es cobrava una taxa per l’ús de la deixalleria municipal. A més s’han compromès a potenciar l’ús d’aquesta deixalleria i a fomentar el reciclatge.

Ara bé, el tema que més discussions ha aixecat a estat la taxa de l’IBI. UPO va demanar un cop coneguda la taxa proposada en primera instància per l’equip de govern del 0,70 una major reducció d’aquest impost. CIU va demanar que la taxa havia de situar-se en el 0,60. Avui en el redactat final de la proposta del govern es proposava un 0,68 que suposaria un lleuger descens dels rebuts dels contribuents. UPO ha demanat que es fixés un punt entremig entre les dues propostes, considerant el 0,65 una reducció important, que serà percebuda en els rebuts i alhora una reducció assumible per part de l’ajuntament. Com sigui que en les discussions fetes al Ple no ha estat possible arribar a un acord hem decidit votar negativament la proposta de modificació de les ordenances fiscals.

En acabar-se el Ple, un cop desestimada la proposta de modificació de les ordenances amb 5 vots corresponents a (2 UPO, 2 CIU i José Antonio García), se’ns ha informat de que el proper divendres n’hi haurà un nou ple Extraordinari on es recull la proposta d’UPO de fixar l’IBI en el 0,65. Evidentment un cop acceptades pel govern totes les nostres propostes, en el proper Ple procedirem a aprovar la modificació de les ordenances fiscals que comportaran una reducció dels impostos que hauran de pagar l’any vinent els olesans.

Així el proper divendres 5 de novembre hi haurà un nou ple extraordinari a l’Ajuntament d’Olesa. Ja informarem del resultat del mateix.

viernes, 29 de octubre de 2010

sobre les taxes

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

En relació a la proposta presentada pel sr. Ases i el seu govern, UPO fa les següents consideracions i aportacions.

En primer lloc, en relació a la informació apareguda al web http://www.olesadebonesvalls.org/ (sorpren que no facin servir la web municipal per aquests comunicats!), on es diu que l’ajuntament fa “una proposta de reducció dels impostos municipals pel proper exercici fiscal del 2011, així com la eliminació d’algunes taxes que no es venien aplicant.” Cal dir que la reducció d’impostos que publiquen es falsa. La proposta presentada congela les taxes i només es fa una mínima reducció de l’IBI i de la taxa urbanística.

En primer lloc es proposa una reducció de la taxa de l’IBI un 0’10, passant del 0,80 actual al 0,70. Però la realitat es que els veïns d’Olesa no veuran rebaixat ni un cèntim els seus rebuts. Així doncs, aquesta rebaixa proposada és insuficient i ha de ser major.

En segon lloc, també proposen rebaixar la taxa per llicències urbanístiques un 15 per cent. Aquesta rebaixa pot ser considerada important ja que es baixa del 1,19 actual al 1,00%, però des d’UPO entenem que si es volen rebaixar els impostos urbanístics també s’hauria de rebaixar el ICIO, en un percentatge similar. Així l’ICIO també s’hauria de rebaixar un 15% per situar-lo al 2,55%. Si no es fan les dues modificacions, la realitat serà que, per un veí que sol•liciti una llicència urbanística el cost serà gairebé igual l’any 2011 que ho ha estat fins ara.

Per últim, la última modificació que proposen des del govern és la eliminació de la taxa 19 d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Aquesta taxa, tot i que estava aprovada fa anys, mai s’ha aplicat. Així doncs, la seva eliminació no suposa cap reducció dels impostos a Olesa. Han eliminat aquesta taxa, única i exclusivament perquè és una demanda d’ERC des del dia que es va aprovar i necessiten el seu vot.

Al marge d’aquestes modificacions presentades pel sr. Ases, UPO ha fet les següents demandes.
Cal modificar les taxes d’escombraries relatives als negocis i locals comercials. Actualment només hi ha quatre categories i són insuficients, tenint en compte la diversitat de activitats comercials que hi ha avui en dia a Olesa.

Així doncs, l’actual situació amb només quatre categories: 1.Locals comercials, 2.Bars i cafés, 3.Locals industrials i 4.Restaurants, Hostals i fondes, ha de modificar-se amb la creació de més categories. Aquestes noves categories han de tenir en compte les diferents quantitats d’escombraries que es generen en un establiment. No és el mateix una perruqueria, que una hípica, que una immobiliària, que una carnisseria o que una drogueria. A més també s’hauria de distingir els bars en funció de si fan menjars o no.

En relació a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, demanem que es recullin a les taxes les categories dels vehicles que rebran descompte ecològic. La reducció de l’impost en base a la contaminació és una proposta que ERC va presentar al ple la tardor de 2008 i que UPO va aprovar considerant que s’havien de donar incentius fiscals als vehicles menys contaminants. Ara demanem que aparegui i que s’especifiqui clarament quins vehicles tindran descompte i com han de sol•licitar-lo els veïns que tinguin vehicles ecològics.

Per últim, en relació a les nostres propostes, demanem que s’eliminin les taxes de la deixalleria. Creiem i ja ho vam dir en el ple del 28 de maig on van ser aprovades, que posar un preu a la utilització de la deixalleria, encara que sigui només per algunes persones que l’utilitzin molt, provocarà un augment de la brossa acumulada en les zones verdes del nostre municipi. Creiem que la deixalleria ha de ser totalment gratuïta i el que cal fer, és modernitzar-la i ampliar-la. Fer una campanya explicativa sobre reciclatge i compostatge i en tot cas, com es fa en altres municipis, l’ús de la deixalleria hauria de comportar rebaixes en l’impost d’escombraries. UPO no aprovarà unes taxes fiscals on es mantingui aquesta taxa que considerem innecessària.

Aquests seran els punts que hem exposat a les reunions de regidors i que defensarem en el ple extraordinari del proper dimarts 2 de novembre.

sobre les taxes

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

En relació a la proposta presentada pel sr. Ases i el seu govern, UPO fa les següents consideracions i aportacions.

En primer lloc, en relació a la informació apareguda al web http://www.olesadebonesvalls.org/ (sorpren que no facin servir la web municipal per aquests comunicats!), on es diu que l’ajuntament fa “una proposta de reducció dels impostos municipals pel proper exercici fiscal del 2011, així com la eliminació d’algunes taxes que no es venien aplicant.” Cal dir que la reducció d’impostos que publiquen es falsa. La proposta presentada congela les taxes i només es fa una mínima reducció de l’IBI i de la taxa urbanística.

En primer lloc es proposa una reducció de la taxa de l’IBI un 0’10, passant del 0,80 actual al 0,70. Però la realitat es que els veïns d’Olesa no veuran rebaixat ni un cèntim els seus rebuts. Així doncs, aquesta rebaixa proposada és insuficient i ha de ser major.

En segon lloc, també proposen rebaixar la taxa per llicències urbanístiques un 15 per cent. Aquesta rebaixa pot ser considerada important ja que es baixa del 1,19 actual al 1,00%, però des d’UPO entenem que si es volen rebaixar els impostos urbanístics també s’hauria de rebaixar el ICIO, en un percentatge similar. Així l’ICIO també s’hauria de rebaixar un 15% per situar-lo al 2,55%. Si no es fan les dues modificacions, la realitat serà que, per un veí que sol•liciti una llicència urbanística el cost serà gairebé igual l’any 2011 que ho ha estat fins ara.

Per últim, la última modificació que proposen des del govern és la eliminació de la taxa 19 d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Aquesta taxa, tot i que estava aprovada fa anys, mai s’ha aplicat. Així doncs, la seva eliminació no suposa cap reducció dels impostos a Olesa. Han eliminat aquesta taxa, única i exclusivament perquè és una demanda d’ERC des del dia que es va aprovar i necessiten el seu vot.

Al marge d’aquestes modificacions presentades pel sr. Ases, UPO ha fet les següents demandes.
Cal modificar les taxes d’escombraries relatives als negocis i locals comercials. Actualment només hi ha quatre categories i són insuficients, tenint en compte la diversitat de activitats comercials que hi ha avui en dia a Olesa.

Així doncs, l’actual situació amb només quatre categories: 1.Locals comercials, 2.Bars i cafés, 3.Locals industrials i 4.Restaurants, Hostals i fondes, ha de modificar-se amb la creació de més categories. Aquestes noves categories han de tenir en compte les diferents quantitats d’escombraries que es generen en un establiment. No és el mateix una perruqueria, que una hípica, que una immobiliària, que una carnisseria o que una drogueria. A més també s’hauria de distingir els bars en funció de si fan menjars o no.

En relació a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, demanem que es recullin a les taxes les categories dels vehicles que rebran descompte ecològic. La reducció de l’impost en base a la contaminació és una proposta que ERC va presentar al ple la tardor de 2008 i que UPO va aprovar considerant que s’havien de donar incentius fiscals als vehicles menys contaminants. Ara demanem que aparegui i que s’especifiqui clarament quins vehicles tindran descompte i com han de sol•licitar-lo els veïns que tinguin vehicles ecològics.

Per últim, en relació a les nostres propostes, demanem que s’eliminin les taxes de la deixalleria. Creiem i ja ho vam dir en el ple del 28 de maig on van ser aprovades, que posar un preu a la utilització de la deixalleria, encara que sigui només per algunes persones que l’utilitzin molt, provocarà un augment de la brossa acumulada en les zones verdes del nostre municipi. Creiem que la deixalleria ha de ser totalment gratuïta i el que cal fer, és modernitzar-la i ampliar-la. Fer una campanya explicativa sobre reciclatge i compostatge i en tot cas, com es fa en altres municipis, l’ús de la deixalleria hauria de comportar rebaixes en l’impost d’escombraries. UPO no aprovarà unes taxes fiscals on es mantingui aquesta taxa que considerem innecessària.

Aquests seran els punts que hem exposat a les reunions de regidors i que defensarem en el ple extraordinari del proper dimarts 2 de novembre.

lunes, 4 de octubre de 2010

Crisis de gobierno. El sr. Ases destituye a los regidores de UPO

Sr Alcalde.

Hace un año Units Per Olesa le permitió cumplir el sueño de su vida. Después de un montón de años en la oposición le nombramos alcalde. Fue una decisión tomada con la cabeza fría pensando que la situación del Ayuntamiento de Olesa de Bonesvalls era ingobernable y que cualquier alternativa -incluso usted- sería mejor, mucho mejor.
Pues bien, ha pasado poco más de un año y podemos afirmar que no ha sido mejor, sino peor, infinitamente peor. Porque al margen de las disparidades de opinión política se suman una serie de aspectos personales que le convierten en alguien non grato para todos nosotros.

Usted nos echa del gobierno porque no puede confiar en nosotros. Pues bien, nosotros le decimos que no es que no pueda confiar en nosotros, es que usted no confía en nadie. Usted es un desconfiado y NO CONOCE EL CONCEPTO DELEGAR. Desde el primer día, ha estado revisando todo el trabajo que se realizaba en las diferentes regidorías, ha estado pidiendo informes paralelos del trabajo realizado. ¿Acaso no se fía usted de los regidores que nombró mediante decreto de alcaldía? Además, todos los trabajadores han de presentar por escrito todo lo que hacen. ¿Realmente cree que hace falta eso?, ¿No tiene usted ojos?, ¿No los ve trabajar cada día? ¡Seguramente no!, porque siempre tiene la puerta del despacho cerrada y sólo lo abandona para ir al baño y para hacerse cafés. Ahora justifica nuestra destitución en base a la desconfianza. ¡Qué curioso! Cuando deberíamos ser los demás los que desconfiáramos de usted. ¡Ni siquiera sus compañeros de partido confían en su trabajo, como quedó demostrado a principios de verano!

Su forma de llevar el ayuntamiento es claramente dictatorial. Usted se comporta como un pequeño GRAN DICTADOR, trata a los empleados como basura, les mete broncas de forma individualizada por temas ridículos (fotocopias), crítica a aquellos que se acogen a sus derechos laborales (bajas maternales), les controla el tiempo del almuerzo y los mira con mala cara constantemente. Evidentemente ningún trabajador dirá nada de esto. Es lógico, pero el ambiente que se respira en el ayuntamiento es de máxima tensión y en buena parte USTED ES EL CULPABLE. Pregunte sobre las oposiciones laborales, y verá que opinan sus empleados.

Por cierto, imaginamos que entiende que todo esto no es algo que hayamos descubierto ahora. Sabemos que desde el primer día usted ha inspeccionado todos los expedientes sin consultarlo con el regidor de turno. ¿Para qué quiere entonces un regidor? Quizás para poner la firma, únicamente.

SU DESLEALTAD con sus compañeros de gobierno ha ido creciendo con el tiempo. Bajo la frase “estem treballant” traiciona la confianza depositada por parte de UPO y no informa de nada de lo que está haciendo. ¿Cómo se explica que haya hecho gestiones con el Departament d’Ensenyament, con la Comisió d’Urbanisme de Barcelona, con los Serveis Territorials d’Educació, con los técnicos municipales y suponemos que un largo etcétera, sin consultar, informar o al menos comentarlo con los regidores responsables del área? ¿Cree usted que esto es una muestra de confianza y transparencia dentro del Equipo de Gobierno? ¿Es esta su idea de horizontalidad en su relación con sus socios de gobierno? Podríamos poner muchos otros ejemplos de decisiones importantes tomadas al margen del Equipo de Gobierno: Reglamento de la Deixalleria, subvenciones a las entidades, reuniones con las entidades, organización de fiestas, etcétera. Así pues, no diga ahora que nosotros hemos trabajado al margen del gobierno, es usted quien HA TRAICIONADO a sus socios, con su oscura forma de trabajar.

Realmente, la lista es larga y es difícil superar en un año el número de despropósitos llevados a cabo por usted. Cuando pensamos en las reuniones que se llevaron a cabo hace poco más de un año, nos llevamos las manos a la cabeza. No ha cumplido nada de lo que en su día se dijo. Y no ha sido porque haya temas que no hayan podido hacerse, o cuestiones que tengan difícil solución. No hablamos de eso, hablamos de cosas mucho más tangibles, de actitud, de filosofía y de forma de ser. Aquí es donde realmente USTED HA FRACASADO, HA INCUMPLIDO SU PALABRA e incluso HA MENTIDO en numerosas ocasiones.

Otro tema que es vergonzoso y de difícil comprensión, es su relación con el movimiento asociativo. En Olesa, por suerte, aún hay muchas entidades con intención de llevar a cabo actividades. Usted, desde el primer día solo ha puesto pegas e inconveniente. Es ridículo pensar como ha puesto y justificado, en base a informes del ingeniero, toda clase de trabas a las entidades que pretendían hacer fiestas y actos públicos. Los requisitos para poner barras de bar en las fiestas eran de chiste y además, y esto es más grave, no se exigía lo mismo a todo el mundo. En relación a las subvenciones, que decir que no sepa ya todo el mundo. Las ha rebajado y ha tardado una eternidad en decidirlas, impidiendo que las entidades pudieran organizarse con tiempo y hayan podido llevar a cabo todo lo que tenían previsto. Sinceramente, esta no es la forma de fomentar la participación ciudadana y el asociacionismo. USTED HA DESPRECIADO A LAS ASOCIACIONES IGNORÁNDOLAS Y NINGUNEÁNDOLAS POR COMPLETO.

Como ve, son muchas las cosas que se le pueden reprochar. Ahora bien, usted que siempre hablaba de hacer gobiernos de unidad, recuerde una cosa, de cinco regidores que firmaron hace un año la moción de censura contra el alcalde anterior y a favor de usted 4 ya no le respaldan. Sólo mantiene el apoyo de uno, que por cierto ni vive en Olesa ni creo que le preocupe demasiado el futuro de nuestro pueblo. Piénselo bien ¿Cómo piensa dirigir el Ayuntamiento con sólo dos regidores?

Por cierto, y que quede bien claro. Usted nos ha destituido porque UPO ha querido llevar a cabo un proyecto que estaba escrito en el acuerdo de gobierno firmado en julio de 2009. Le transcribo directamente por si no lo recuerda. En el apartado URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRES I SERVEIS, tercer punto y siguientes “Estudi possibilitat disposar d’una oferta d’habitatge social. Estudi possibles requalificacions terrenys que permetin resoldre la titularitat del Camp de Futbol, i l’ampliació de l’Escola d’Olesa de Bonesvalls. Estudi projecte remodelació dels carrers Diputació i Olesa de Bonesvalls” y punto 8 “Fomentar la construcció d’habitatges de protecció oficial, per a joves i gent gran, empadronats, i residents a Olesa, que ho sol•liciti, tenint en compte les seves necessitats, i possibilitats, reals i no les dels promotors”. Parece que el Plan de la Savina, resolvía de una tacada todos estos objetivos. Nosotros cuando firmamos algo, lo hacemos con voluntad de cumplirlo, parece que usted no piensa igual.

Por último, solo nos queda pedir disculpas a la ciudadanía olesana y en especial a nuestros simpatizantes, por haber permitido que un personaje tan nefasto y opaco como usted fuera nombrado alcalde.

Atentamente

lunes, 31 de mayo de 2010

Explicacions del ple de maig

Divendres passat es va celebrar el tercer ple Ordinari de l’any 2010. Un ple on per primer cop hi era la nova regidora d’Units per Olesa, la sra. Milca Gutiérrez. El ple va ser un dels més llargs dels últims temps amb més de tres hores de duració.

Un ple en el qual hi va haver-hi moltes mocions i moltes polèmiques.

1. Aprovació de les actes dels anteriors plens
Es van aprovar per unanimitat les tres actes corresponents als darrers plens. A l’ordinari de 26 de març i als dos extraordinaris de 16 d’abril i 12 maig. Aquests dos extraordinaris corresponien a la dimissió de Marta i a la presa de possessió per part de Milca.

2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern
Es van llegir els acords de les juntes del mes de febrer, març, abril i la primera de maig. Destacar l’aceptació de subvencions vàries. Una d’elles, amb un import de 25.363,80 euros ha permès contractar a vuit persones per un període de tres mesos, per netejar els arbres malmesos per les nevades i el temporal de vent. Aquest treballadors han començat a treballar avui dilluns 31 de maig.
També cal destacar l’acceptació de subvencions per a desenvolupar esports. Dissabte vinent es celebrarà la festa de l’Esport i el dissabte 19 de juny un torneig de frontó, totes dues amb recolzament de la Diputació de Barcelona.

3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
En aquests decrets, bàsicament es fa la reestructuració de l’equip de govern després de la dimissió de Marta. D’aquesta manera l’actual equip de govern queda de la següent manera:
Governació: alcalde
Agricultura, Industria, Comerç i Dinamització econòmica: José Antonio García
Participació ciutadana, Barris i Consell Municipal d’Olesa de Bonesvalls: José Antonio García.
Sanitat, Benestar Social i Gent Gran: Milca Gutiérrez
Urbanisme, Obres i SEreis, Via Pública i Transports: Carlos Vico
Ordenació i Planificació del Territori, Medi Ambient i Noves Tecnologies: Jaume Cuscó
Ensenyament: Milca Gutiérrez
Esports i Joventut: Carlos Vico
Cultura i Mitjans de Comunicació, Turisme, Festes i Tradicions: Jaume Cuscó
Hisenda, Tresoreria, Gestió Pressupostaria i Recursos Humans: Enric Ases.

4. Proposta d'aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix
Amb aquest Pla Director Olesa de Bonesvalls augmenta la seva superfície protegida. Va ser aprovat amb nou vots a favor.

5. Proposta d'aprovació del reglament regulador de la Deixalleria Municipal d'Olesa de Bonesvalls.
Aquest reglament té per finalitat regular el funcionament i la gestió de la deixalleria municipal. Es va apovar amb cinc vots a favor (GOOB-ERC-PSC) i quatre en contra (UPO-CIU).

Explicació de perquè UPO ha votat en contra d’aquest reglament:
Analitzada la proposta presentada pel regidor de medi ambient hem de dir que creiem que el present reglament és de difícil aplicació. Actualment la deixalleria no disposa de l’espai per tal de poder gestionar tot el que es proposa, a més considerem que és difícil dur a terme tot el que es pretén gestionar.
Entenem que aquest reglament té una finalitat recaptatòria i controladora, a més pensem que dissuadirà a molts veïns de fer-ne ús. Aquesta dissuasió comportarà un augment dels abocaments de runes i deixalles a les zones verdes del municipi, així com als voltants dels contenidors. Agravant-se la situació actual.
Creiem que fa falta una major concienciació de l’us de la deixalleria i fer entendre a la població que la gestió i recollida d’escombraries i deixalles es una tasca de tots. El preàmbul d’aquest reglament recalca tot això, però el seu contingut no. Per tant, creiem que abans d’iniciar la posada en marxa d’un reglament tant ambiciós, caldria fer una campanya de sensibilització i de informació. Caldria explicar a la població quins són els serveis que té a la seva disposició i sobre tot fomentant el reciclatge i la reutilització. Perquè no fomentem el compostatge abans de posar limitacions als abocaments de restes verdes? Per exemple. A més, no hem d’oblidar que ara mateix a Olesa n’hi ha molts barris que tenen moltes mancances en el servei de recollida d’escombraries. Sabem, que no és fàcil aconseguir més contenidors, sabem que s’estan fent molts esforços per tal d’augmentar el nombre de contenidors. Però com ho sabem, creiem que primer es prioritari tancar aquest tema, creant espais de recollida selectiva a tots els barris i després anar a la gestió de la deixalleria.
Sens dubte l’aprovació d’aquest reglament, provocarà una situació de difícil gestió i es carregarà de responsabilitat a l’únic treballador de la brigada que ara ha de gestionar la deixalleria. A més, hem de recordar que els dilluns normalment la deixalleria està oberta sense control, o hi ha un altre treballador.

6. Proposta d'aprovació de l'Ordenança Fiscal número 28, reguladora de la Taxa pels Serveis de la Deixalleria Municipal.
Aquesta taxa, pretén cobrar a tothom que faci us de la deixalleria a partir d’uns quilos a l’any.
La votació va ser cinc vots a favor (GOOB-ERC-PSC) i quatre en contra (UPO-CIU).

Raonament d’UPO:
Amb tot l’exposat anteriorment, sens dubte ens reafirmen en la nostra postura. Creiem que l’aplicació d’una taxa, encara que sigui per aplicar a volums aparentment grans, no és la forma d’augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania d’Olesa de Bonesvalls. Entenem, que hi ha altres polítiques més adients al foment de la deixalleria, que ja s’estan aplicant a altres municipis. Incentivacions econòmiques amb descomptes a la taxa d’escombraries, que tots els veïns paguem. Aquesta, mesura si que seria una incentivació a l’ús de la deixalleria i fomentaria els hàbits recicladors i reutilitzadors.
Cal recordar que els abusos que es puguin cometre en la actualitat per parta de empreses o negocis del nostre municipi, queden resolts amb la regularització de la taxa d’escombraries aprovada recentment. Cal seguir en aquesta línia fent pagar a cada establiment en base a l’escombraria que genera. D’aquesta manera, els grans usuaris de la deixalleria ja pagarien via impositiva, el seu major ús.

7. Proposta de modificació de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
Aquesta proposta incentivada des de la regidoria d’esports, pretén rebaixar els preus dels abonaments de la piscina municipal.
La votació va ser aprovada amb 7 si (GOOB-UPO-ERC-PSC) 2 no (CIU).

Raonament d’UPO:
Aquesta proposta presentada pel equip de govern, mitjançant el seu regidor d’esport, pretén apropar la piscina municipal als veïns d’Olesa. Així, davant la situació de crisi econòmica, hem cregut oportú fer una rebaixa en el preu de les entrades a la piscina.
Creiem que la piscina és un dels equipaments més importants de l’estiu i que és d’ús diari, per això, i pensant en els residents a Olesa, hem creat aquesta proposta de rebaixa dels abonaments, mantenint el preu de les entrades d’un sol dia. Volem afavorir, doncs, al usuari diari. Aquests abonaments, hauran de ser comprats a les oficines municipals, ja que per gaudir dels descomptes serà imprescindible estar empadronat a Olesa. A més hem afegit un descompte extra per aquelles famílies que més ho necessiten: les nombroses i les monoparentals.
També, s’ha aprofitat aquesta revisió de la taxa, per introduir el descompte als treballadors de l’ajuntament, tal i com es va fixar en el conveni dels treballadors aprovat l’any passat.

8. Proposta d'aprovació inicial Plec de Clàusules administratives generals de contractació.

Aprovat per unanimitat.

9. Moció que presenta CIU, de ratificació per la concessió d'un reconeixement al Sr. Marià Tutusaus i Augé.

Amb aquesta Moció es proposava posar al Camp de futbol el nom de Marià Tutusaus i va ser rebutjat pel vot de qualitat de l’alcalde, després d’un empat en la votació inicial. Vots a favor 4 (UPO-CIU) vots en contra 4 (GOOB-PSC) 1 abstenció ERC.

Raonament d’UPO en favor d’aquesta moció:
Marià Tutusaus ha estat durant més de quaranta anys al capdavant del Club de Futbol Olesa. El club es va crear el 1967, quan un grup de persones del municipi van decidir formar un club de futbol i només dos anys després van institucionalitzar-lo amb el seu registre com a club federat. Des dels seus orígens en Marià ha estat vinculat al club i durant quaranta anys ha estat el seu president.
El club existeix avui gràcies a la tasca que Marià Tutusaus va fer durant molt anys, aconseguint primer un espai on poder construir el camp i posteriorment, finançament per poder fer els vestidors i la resta d’edificacions. Durant les dècades dels setanta i vuitanta, el camp d’Olesa era un dels millors del Penedès. Molts jugadors veterans, que ara estan a les directives dels clubs veïns ens ho han comentat moltes vegades. Ara la realitat és molt diferent.
És de justícia, que Marià Tutusaus, per la seva implicació en aquest club i per la seva importància en el desenvolupament del poble al capdavant de l’Ajuntament doni el seu nom a la toponímia local. Quin millor espai que el camp de futbol.
Per tot això, hem de recolzar aquesta moció presentada per CIU. Només ens cal esperar que d’aquí poc temps el camp de futbol tingui una altra imatge i estigui a l’alçada del nom que ara li posem.

10. Moció que presenta CIU, de sol•licitud de reposició de les plaques d'inauguració de béns d'ús públic.

Aquesta moció també va ser rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde, després d’un empat en la votació inicial. 3 vots favorables (CIU-ERC), 3 vots en contra (GOOB) i 3 abstencions (UPO-PSC).

Raonament d’UPO per la Abstenció.
Sens dubte, el mobiliari i els elements d’ornamentació pública, han de ser restituïts cada cop que es veuen afectat pel incivisme. Creiem, que les plaques que van ser arrencades on figura la data i el nom de la persona que va honrar el nostre poble, fent la inauguració han de ser restituïdes. No obstant, creiem que no es poden fixar terminis per tal de dur a terme aquesta restitució. Així doncs, no podem votar a favor d’una proposta que obliga a fer la restitució en només dos mesos.
Creiem que s’ha de procedir a la seva restitució quan es pugi igual que s’han de restituir molts altres elements del mobiliari públic que estan deteriorats pel temps o l’incivisme.

11. Moció que presenta CIU, de ratificació per a l'acte d'homenatge al conjunt del consistori de Juny de 1979.
Moció aprovada amb cinc vots a favor (CIU-UPO-PSC), 3 en contra (GOOB) i 1 abstenció (ERC)

Raonament d’UPO per votar a favor:
L’any passat en el ple del 3 d’abril, aquesta moció va ser aprovada i per tant creiem que s’ha de dur a terme l’homenatge acordat. De fet els acords de ple, són per acomplir-los, no?
L’any passat arreu del territori es van fer homenatges als ajuntaments democràtics, per la celebració del trenta aniversari de les primeres eleccions democràtiques. A més l’any passat es celebrava el setanta aniversari de la caiguda de la República, és per això que també caldria fer l’homenatge aprovat en aquests mateix ple fent referència a l’últim govern democràtic abans de la Dictadura franquista.
Per aquest motiu, votem a favor de la moció presentada per CIU i esperem que es facin els dos homenatges acordats per aquest consistori l’any passat.

12. Moció que presenta PSC-PM, de constitució de dos seccions electorals.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. Ara s’enviarà la sol•licitud a la Junta Electoral perquè decideixi sobre les dues seccions electorals.

13. Moció que presenta ERC, referent al projecte humanitari DNíger.cat.
Aquesta moció es va retirar del ple, amb la intenció de contemplar en els propers pressupostos una partida econòmica dedicada a ajuda social i humanitària, així com un reglament per tal de decidir les entitats que rebran subvenció de l’ajuntament.

Al marge de les mocions de l’ordre del dia, es van incloure dos més per caràcter d’urgència.
La primera de recolzament i adhesió a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril de 2010, en relació a l’Estatut d’Autonomia.
Aquesta moció va ser aprovada amb 6 vots a favor (GOOB-UPO-PSC) 1 vot NO (ERC) i 2 abstencions (CIU).

La segona moció amb caràcter d’urgència va ser d’adhesió al pla supramunicipal de drogues de l’Alt Penedès.
Moció aprovada per unanimitat.

14. Precs i Preguntes.
Abans d’iniciar-se el torn de precs i preguntes el sr. Alcalde va fer unes aclaracions en relació al procés de selecció de personal per a l’escola bressol, celebrat en els darrers dies.

Dels precs i preguntes, destaquem, les preguntes que ERC, va fer al regidor d’urbanisme, obres i serveis.

Quin servei d’atenció al client dóna SOREA als habitants d’Olesa de Bonesvalls.
SOREA ofereix un servei d’atenció al client via telèfon. Actualment n’hi ha dos telèfons un d’urgències i un altre d’atenció al client.
Cal recordar, que fins ara únicament venien un cop al mes a l’oficina que hi havia a l’Ajuntament. Oficina que tenien en lloguer, tot i no pagar-lo. L’actual equip de govern, va decidir rescindir aquest contracte un cop SOREA digués que si havia de pagar el lloguer hauria d’incrementar el preu del rebut de l’aigua i vostès ja saben quins preus tenim a Olesa. A més, l’alliberament d’aquest despatx, permet poder tenir un nou espai a disposició dels regidors o treballadors de l’Ajuntament.

Com es troba l’expedient del carrer Diputació vers els abocaments il•legals que s’hi ha fet?
Imagino, que es refereixen a en quina situació es troba la resolució dels abocaments que s’hi van fer. Caldria fer un petit repàs de quina ha estat la tasca duta des de la regidoria d’Urbanisme en relació a aquest tema. Els abocaments es van realitzar durant els anys 2006-07. Aquests abocaments es van fer sense cap tipus de permís d’obres i només en base a uns acords verbals. La justificació de l’obra està en el PERI de Ca n’Olivella que diu, que s’havia de fer un passeig en aquell carrer. Els tècnics del moment, van detectar l’abocament i van obrir un expedient, sol•licitant a l’empresa ADEC un projecte d’Obres. L’empresa va fer un projecte i va proposar un conveni que havia de ser signat amb l’ajuntament, mitjançant el qual es comprometien a deixar urbanitzat el passeig. Aquell conveni no es va arribar a signar perquè van arribar les eleccions de 2007.
En el moment que vaig assumir la regidoria d’urbanisme, en vaig posar en contacte amb la empresa i vaig renegociar el conveni per tal d’aconseguir l’execució immediata de les obres. Aquell conveni es va portar al ple i va ser aprovat per majoria. Posteriorment a instàncies del GOOB, el secretari va emetre un informe dient que era un conveni irregular. Ja que parlava de que s’havien de fer coses que ja estaven fetes.
En aquell moment, vaig iniciar els contactes amb l’ACA per tal de poder procedir a la elaboració d’un projecte que s’ajustés a les seves normatives. Aquell projecte elaborat pel tècnic municipal sr. Antonio Aguirizabal, va ser enviat a l’ACA. El desembre ACA, ens va informar que el projecte no era vàlid, perquè pretenia modificar el llit de la riera, i que havia de deixar-se en el seu estat natural. Recalco, que només, hi havia una part del projecte malament i que bona part del projecte era realitzable. La mort, del tècnic va impedir poder enviar les correccions que ACA demanava i el expedient es va tancar. La nova tècnica municipal, encara no ha tingut temps de posar-se amb aquest tema, ja que hi ha hagut altres prioritats: Ampliació Centre Cívic, Informe sobre l’escola, Pla de la Savina, Servituds de pas a pla de Pèlag i construcció de canonades, així com els nombrosos expedients de disciplina urbanístics oberts en els darrers anys.
Per tant, la resolució de l’obra ara mateix està aturada.
Paral•lelament la Junta de Govern (de la que no soc membre) va decidir obrir un expedient disciplinari a finals de l’any passat instant a l’empresa ADEC a procedir a la retirada de les terres. Així doncs, poden preguntar al sr. Alcalde quines són les passes que té previst dur a terme. Ja que jo considero que aquesta no és la via per tal de resoldre un problema que preocupa als veïns de Ca n’Olivella i Pla del Pèlag i que fa anys que esperen que es resolgui.

Després de les intervencions del públic, el ple es va acabar a les 23:15.

miércoles, 26 de mayo de 2010

Ple Ordinari de maig

El proper divendres 28 de maig hi ha un nou ple a l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

L'ordre del dia està format per:

1. Aprovació de les actes dels anterios plens
2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern
3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia
4. Proposta d'aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix
5. Proposta d'aprovació del reglament regulador de la Deixalleria Municipal d'Olesa de Bonesvalls.
6. Proposta d'aprovació de l'Ordenança Fiscal número 28, reguladora de la Taxa pels Serveis de la Deixalleria Municipal.
7. Proposta de modificació de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.
8. Proposta d'aprovació inicial Plec de Clàusules administratives generals de contractació.
9. Moció que presenta CIU, de ratificació per la concessió d'un reconeixement al Sr. Marià Tutusaus i Augé.
10. Moció que presenta CIU, de sol·licitud de reposició de les plaques d'inauguració de béns d'ús públic.
11. Moció que presenta CIU, de ratificació per a l'acte d'homenatge al conjunt del consistori de Juny de 1979.
12. Moció que presenta PSC-PM, de constitució de dos seccions electorals.
13. Moció que presenta ERC, referent al projecte humanitari DNíger.cat.
14. Precs i Preguntes.

Recordeu que en els plens ordinaris, tothom pot assistir i fer les preguntes o comentaris que cregui oportuns.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Opinió d'ICV-EUiA davant les propostes de Zapatero


INTERVENCIÓ DE JOAN HERRERA AL PLE DEL CONGRÉS
DELS DIPUTATS DAVANT L’ANUNCI DE MESURES, PER PART
DE RODRÍGUEZ ZAPATERO, PER A LA REDUCCIÓ DEL
DÈFICIT DURANT 2010 I 2011
12 de maig 2010

El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidente.

Señor presidente del Gobierno, dicen que la política en el siglo XXI es el arte de decir exactamente lo que no se va a hacer. Hoy tenemos un titular: no se tocan los pilares del Estado del bienestar, no se tocan las pensiones. La realidad es que se congelan las pensiones, se tocan los derechos de los dependientes y pagan los más débiles. Sí, señor presidente, los más débiles. Usted ha hablado de un reparto equitativo del ajuste, y equitativo no es, señor presidente, las cosas como son. Toca a trabajadores, a asalariados, a pensionistas, a dependientes, pero no toca una fiscalidad más justa, no toca una reforma del sistema financiero, no toca a los causantes de la crisis, no suprime los chiringuitos financieros que permiten tributar a las grandes fortunas al 1 por ciento, y eso no es propio de un gobierno que dice cumplir con sus compromisos y es absolutamente insólito en un gobierno que se proclama de izquierdas. Ustedes plantean el esfuerzo de los de siempre y proponen un ajuste, pero un ajuste duro también hacia los de siempre.

Veníamos a escuchar cómo proponían reformas estructurales en todos los sectores. Venimos de una época en la que nos decían que hacía falta reformar la lógica de los mercados, y lo que ha pasado es que los mercados han acabado reformando el Estado, han acabado reformando las políticas y han acabado reformándoles incluso a ustedes.

Señor presidente, no le voy a pedir que reconozca sus errores del pasado -aún me acuerdo de cómo no hace tanto tiempo usted presumía de reducciones fiscales por valor de 30.000 millones de euros, exactamente el doble de lo que ustedes van a ajustar ahora; reformas fiscales que la Fundación de Cajas de Ahorro acreditó que beneficiaron a las rentas más altas-, pero sí le voy a decir que aunque hoy no se trata de quedarse de brazos cruzados, no, tampoco se trata de ir en la senda del ajuste duro que usted nos plantea. Hoy tiene un camino por el que podría transitar, el de una fiscalidad justa, progresiva y verde. ¿Por qué no recupera el impuesto del patrimonio sobre las grandes fortunas en vez de suprimir 1.200 millones de euros, como va a hacer, en
materia de dependencia? ¿Por qué no hace una reforma fiscal justa? ¿Por qué no emprende una reforma fiscal verde que, bajo el principio de quien contamina paga, sirva para recaudar y para modernizar nuestra economía? Pero eso no, eso no se puede tocar, quizá porque pondría nerviosos a los mercados o simplemente porque quizá su Gobierno no se atreve. ¿Por qué
usted no plantea una reforma del sector financiero en vez de aplaudir lo que le aconseja el gobernador del Banco de España? Ese gobernador que tiene el descaro de, día sí día también, hablar de reforma laboral y que no es capaz de definir una propuesta de un sector financiero que hoy niega el crédito. Pero eso no, los grandes bancos acumulan beneficios pero usted no plantea la reforma del sector financiero que garantice que el crédito llegue a las familias y a las empresas. ¿Por qué no plantea hoy una reforma del sector energético que permita adelantarnos a la próxima crisis, la del peak oil, la crisis energética, una reforma que permita hacer una apuesta en primer lugar por el ahorro y la eficiencia y después por las renovables y que modifique la Ley del Sector Eléctrico? Claro, nos lamentamos día sí y día también del déficit tarifario, pero la realidad es que no recalculamos el déficit tarifario y no cambiamos esa Ley del Sector Eléctrico, donde privatizamos los modelos pero donde mantuvimos los monopolios. ¿Por qué no afronta también una política industrial activa? ¿O por qué no entra en la política de gastos superfluos? Hoy ha anunciado una reducción de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Podría haber hecho otra cosa cuando ayer su amigo Obama le llamaba, podía haberle anunciado que retira las tropas de Afganistán. ¿O es que es mejor mantener las tropas en Afganistán que reducir en 600 millones de euros la ayuda oficial al desarrollo?

Mire, lo que está haciendo y lo que está proponiendo es insólito, y es insólito por parte de un gobierno de izquierdas. Ustedes nos dijeron que sí, que teníamos que reformar los sectores financieros, y lo que han hecho es que los sectores financieros marquen al dictado las políticas que ustedes tienen que hacer. En el Financial Times hace pocos días un grupo de economistas le
decían al conjunto de la sociedad que no teníamos que ir a una política de ajuste duro en poco tiempo porque eso podía poner en duda no ya el Estado del bienestar, sino la recuperación económica. No lo dice un diputado de Iniciativa o Izquierda Unida, no, se lo dicen economistas que entienden que la política que usted quiere aplicar pone en jaque el Estado del bienestar y pone en jaque la recuperación económica, pasando quizá de la recesión a la depresión. ¿Es eso responsable? No, señor presidente, eso es profundamente irresponsable y denota una profunda insensibilidad como gobernante que usted dice ser de izquierdas y progresista. Hoy necesitamos liderazgo en Europa, ese liderazgo que ustedes no han tenido, un liderazgo que diga que necesitamos un gobierno económico, con finanzas europeas, con una gobernanza económica, pero no una política de ajuste hacia Grecia que supondrá que los griegos tendrán por muchos años un escenario en el que no van a crecer, un escenario de ajustes duros, durísimos, con una Europa que presta al 5 por ciento cuando los bancos lo hacen al 1 por ciento. Esa no es la Europa que quiero, yo quiero Europa, pero quiero una Europa distinta y lo que lamento es que usted no está liderando desde la Presidencia española esa otra Europa que muchos europeos y que muchos ciudadanos queremos.

El problema de fondo -voy acabando, señor presidente- es precisamente la actitud que ustedes están teniendo. El Fondo Monetario Internacional exige una propuesta de ajuste, reducir el déficit. ¿Y qué hacen ustedes? Reducir el gasto sin una política fiscal distinta, sin nuevas exigencias y sin reformas estructurales del sector financiero. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer el futuro, así que reducción del déficit, sí, drástica, no; si no, España no estaría en condiciones de crecer este año. Esta no es mi frase, señor presidente, esta es su frase hace apenas unas semanas. Una drástica reducción del déficit supondrá que España no esté en condiciones de crecer este año. Asumo sus máximas en este caso, pero las máximas de hace una semana, no las de hoy, señor presidente, y lo que le digo es que la propuesta de ajuste de caballo que nos propone es un ajuste precisamente duro, durísimo, que van a pagar los más débiles. Le anuncio ya que nosotros vamos a ser propositivos si cambian de senda, pero por este camino no les vamos a acompañar. No solo no les vamos a acompañar, sino que van a tener nuestra oposición, si usted quiere, modesta, pero una oposición contundente y una oposición que se va a producir en esta Cámara y que se va a producir, creo, también en la calle. Porque no es que no sea justo; no es decente decir que el ajuste es equitativo y que no se les toque nada a los bancos, que no se les toque nada a las rentas altas y que se toque a pensionistas, asalariados y trabajadores. Sobre todo, el arte de la política tiene que dejar de consistir en decir una cosa para hacer exactamente lo contrario.

Nosotros por ahí no vamos a pasar.
Muchas gracias.

viernes, 7 de mayo de 2010

Aclariments al conveni Ajuntament - Departament de Justícia

En relació al conveni aprovat en el darrer ple amb set vots a favor i només dues abstencions (26 de març) pel Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC), cal fer els següents aclariments.

Aquest conveni es fonamenta en tot un seguit de recomanacions de altes institucions internacionals que queden recollits de la següent manera “Que les parts tenen en compte les regles mínimes de les Nacions Unides per a l’administració de la justícia de menors (Regles de Beijing), la Resolució del Consell d’Europa de 1979, i la Recomanació de 1987, relativa, entre d’altres, a la necessària participació de la comunitat, en l’àmbit local, en el tractament de menors amb mesures judicials relatives a l’assistència postpenitenciària de les persones condemnades o en llibertat condicional i la participació de la comunitat en la política penal, així com l’establert per l’article 25.2 de la Constitució Espanyola, segons el qual les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat restaran orientades vers la reeducació i la reinserció social i no podran consistir en treballs forçats”

Així doncs, el conveni signat, pretén oferir el municipi d’Olesa de Bonesvalls com a lloc on aquestes persones comdemnades a fer prestacions socials alternatives a la privació de llibertat, puguin desenvolupar les seves activitats de reinserció. Un conveni proposat per les dues grans entitats municipals d’aquest país i signat per un bon nombre d’ajuntaments.

Amb aquest conveni, podran venir a Olesa de Bonesvalls, persones que hagin estat condemnades a fer Treballs en Benefici de la Comunitat. L’Ajuntament únicament posa a disposició dels tècnics assignats per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, els mitjans que calguin per tal de que puguin desenvolupar la seva tasca. Alhora el Departament de Justícia col•labora aportant tècnics responsables per a les funcions de supervisió, proporcionant la informació i el suport tècnic necessaris per a una millor intervenció envers les persones ateses, al marge de córrer amb totes les despeses econòmiques que se’n derivin.

També, s’ha de recordar que únicament participen d’aquest conveni aquelles persones condemnades a complir penes de Treballs en Benefici de la Comunitat i/o Prestacions en Benefici de la Comunitat. En cap cas, les persones que compleixen aquestes penes, ho són per haver comès delictes greus, i molt menys delictes de sang, violacions o pederàstia. Aquestes persones, a més, no vindrien a viure al nostre municipi, únicament es desplaçarien per dur a terme les tasques encomanades. Tasques, com netejar, desbrossar, podar, pintar, etc...

Així doncs, cal demanar tranquil•litat, ja que es tracta d’un conveni, partint de la base que tothom té dret a una segona oportunitat, i que la reinserció és la millor de les alternatives. A més aquesta reinserció estarà supervisada i tutelada per tècnics competents.

Olesa de Bonesvalls, ha de col•laborar en la mida del possible a fer possible aquest principi de solidaritat.

lunes, 19 de abril de 2010

Relleu a l'Ajuntament

Comuniquem a tota la ciutadania d'Olesa de Bonesvalls que la nostra companya Marta Rodríguez, ha presentat la seva dimisió com a regidora de l'Ajuntament. Aquesta dimisió va ser acceptada pel Ple Municipal en sesió extraordinària el darrer divendres.

La Marta ha hagut de deixar la seva regidòria, degut a la impossibilitat de compatibilitzar-la amb la seva feina. Així doncs, ha preferit deixar el seu lloc a un altre company, que continuar ocupant un càrrec al qual no podia dedicar tota la atenció que requereix.

D'aquí poc, la Milca Gutierrez la sustituirà. Es tracta, per tant, d'un relleu amb la intenció de millorar la aportació d'UPO al nostre municipi.

Des del grup volem informar a tothom, que seguim amb la mateixa il·lusió del primer dia i amb ganes de continuar treballant per tal de dur a terme el màxim de projectes possibles. El nostre objectiu continua sent el mateix del primer dia, treballar per la millora del nostre poble.

Per últim, volem agrair a la Marta la feina feta durant aquests tres anys.

domingo, 28 de marzo de 2010

Pla de la Savina

En el ple del darrer divendres, la moció que va presentar Units per Olesa va ser rebutjada per 5 vots (Goob-ERC-PSC) i dos abstencions (CIU).

Perquè quedi clar a tothom, a la votació es va dir NO a:

*Construir habitatges a Olesa (pisos que tindrien un cost molt més baix que els habitatges que avui hi ha a Olesa, dels quals el 40% serien de protecció oficial)
*Municipalitzar el camp de Futbol.
*Tenir uns vestidors nous a començaments de la propera temporada.
*Tenir una NOVA zona esportiva de gairebé 8.000 metres quadrats (al marge del camp de futbol)
*Solucionar els problemes de terrenys per l'ampliació del col·legui. Amb aquest projecte, el 30 de setembre d'aquest any TOTA la responsabilitat de l'ampliació del col·legui seria de la Generalitat (això suposaria iniciar les obres el 2012 aproximadament).

Per a qui vulgui més informació aquí sota transcribim la exposició feta pel nostre regidor divendres passat. Continuarem ampliant aquestes informacions i treballant per solucionar tots aquest problemes. Problemes que AVUI CONTINUEN a sobre de la taula.


Explicacions a la Moció en favor de la Modificació Puntual del Pla General, Sector del Pla de la Savina.
Aquesta moció presentada avui, és el resultat de més d’un any de feina. Feina que no es vol deixar en un calaix i que sembla oportú portar al ple, per tal de que tothom en tingui coneixement d’en que consisteix realment i que opinen els grups polítics d’Olesa de Bonesvalls.
Com a regidor de Urbanisme i d’Esports, considero que aquesta proposta és molt positiva per al nostre municipi. És més, crec que és una oportunitat única de resoldre d’una tacada uns quants problemes crònics del nostre poble. L’ampliació de l’escola, la municipalització del camp de futbol i la construcció d’habitatge social.

Comencem parlant de l’escola que és probablement el major dèficit del nostre poble.
L’any 2003 quan es va inaugurar la nova escola Pont de l’Arcada, es va detectar que era insuficient per donar cabuda als infants del nostre poble. Poc a poc, ha fet falta anar ampliant espais educatius amb la col•locació de mòduls fins arribar als quatre actuals. Aquests mòduls han provocat la pèrdua d’espai públic. El parc de les Moreres cada cop és més petit i després d’aquesta última ampliació ha quedat reduït a la mínima expressió.

Ampliar l’Escola, repeteixo ampliar l’Escola, passa per construir un altre edifici en els terrenys adjacents a l’actual edifici (no és viable pensar en fer una escola nova en altres terrenys). És a dir, aquells terrenys que ara són ocupats per la pista poliesportiva, els vestidors i l’Escola Bressol. Tots aquests terrenys formen part del sector urbà 101, i van ser cedits a l’Ajuntament. Des de fa uns mesos, han estat registrats i són formalment de propietat municipal. Aquest és el primer requisit que demana el departament d’educació per a fer l’ampliació del col•legi. El segon requisits és que els sòls estiguin catal•logats com a equipaments docents. Ara estan qualificats com a equipaments esportius. I aquí, hi ha una de les problemàtiques de més difícil solució. L’urbanisme, no és un joc on puguis fer el que vulguis, ni és tan fàcil com algú podria pensar, tot està molt pautat i cada sòl serveix únicament per una cosa i cada cosa es pot fer únicament en un sòl. Així doncs, malgrat ser un sòl d’equipaments i de propietat municipal, no pot ser utilitzat per a l’ampliació del col•legi. Cal doncs, un altre sòl amb el qual fer una permuta.

Una permuta, és canviar la categoria del sòl de dos parcel•les diferents. Hom podria pensar, perquè no pot un ajuntament canviar directament la qualificació del sòl? Això, que podria semblar tan fàcil no es pot fer, ja que la CUB, exigeix, que el municipi d’Olesa i qualsevol altre, conservi els metres quadrats destinats a cada tipologia de sòl i que s’indiquen al PGOU. Per tant, per poder fer la permuta, cal crear nou sòl d’equipaments. Sòl que serà qualificat d’educatiu i que es canviaria pel solar del costat del col•legi.

Per crear aquest sòl hi ha diferents opcions. Perquè s’ha de crear, no hi ha cap solar de l’ajuntament que reuneixi els 3.000 metres quadrats que fan falta, que garanteixi que no es perd qualitat de sòl (emplaçament) i que serveixi per a la mateixa finalitat. És a dir, no podem agafar diferents parcel•letes d’aquí i d’allà. No podem agafar sòls emplaçats en zones d’inundació i tampoc podem agafar sòls que superin el 20% de desnivell. Per posar alguns exemples. La creació de nou sòl es pot fer per diferents vies. Cessió, expropiació o requalificació. El Pla de la Sabina permet obtenir el sòl necessari per aquesta tercera via. Que és la única de cost zero per al ajuntament. En cas de cessió cal pagar la tramitació i en cas de expropiació cal pagar també.
A més, per acabar amb el tema de l’ampliació de l’escola, cal dir que per primer cop hi ha a sobre de la taula una proposta real, que permetria en pocs mesos donar al departament d’ensenyament un sòl amb les característiques necessàries perquè pogués dur a terme l’ampliació (a finals de setembre procés enllestit). Fins ara, només hi ha hagut paraules, idees, opinions, comentaris, reflexions i cap fet real.

Anem doncs a explicar QUÈ ÉS el Pla de la Savina?
El Pla de la Savina, és un sector no urbà emplaçat al costat de la urbanització Can Xacó. Aquest sector és propietat del Bisbat de Sant Feliu i de la Immobiliària Masset del Grau. Aquests dos propietaris, han unit els seus solars, per tal de fer un projecte conjuntat. Aquest solar, es troba al costat del carrer Mossèn Cinto Verdaguer entre la carretera BV-2411 i la Fleer, incloent-s’hi en la promoció el camp de futbol. Aquest sector com es pot veure es troba al costat d’un carrer ja urbanitzat únicament en un flanc. Això, permet justificar la urbanització d’un sector actualment catalogat com a rústic. Com es pot veure en l’informe de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, aquest sector reuneix les condicions per poder ser urbanitzat, un cop analitzat el Pla Director de l’Alt Penedès, les directrius de Xarxa Natura, el Parc Natural del Garraf i el de recent creació de les Muntanyes del Baix. De fet, és una forma de que l’Ajuntament pugui rendibilitzar els serveis existents.

Segurament d’aquesta proposta, el més interessant és la inclusió del Camp de futbol. Actualment, el camp de futbol d’Olesa de Bonesvalls és propietat del bisbat de Sant Feliu i és utilitzat pel equip local gràcies a diferents convenis de cessió (l’últim aprovat el 2008). La situació d’aquesta instal•lació esportiva és lamentable i sens dubte podríem dir que és la pitjor de l’Alt Penedès. La municipalització d’una instal•lació esportiva com aquesta a cost zero, seria un input enorme per al nostre poble. És el pas previ a la futura ampliació i renovació d’aquestes instal•lacions esportives. De fet, no oblidem, que probablement el camp de futbol sigui un dels espais més visitats d’Olesa. Cada quinze dies un equip de futbol, acompanyat de seguidors i directives arriben i poden contemplar aquestes instal•lacions. I això any rere any. Us convido a llegir els comentaris que es fan als foros de discussió a Internet. De fet, hem arribat a tal punt que tothom li diu l’Olímpic d’Olesa.

Així doncs, aquest és un altre element de judici per valorar positivament el projecte del Pla de la Savina.

Un cops vistos els dos grans guanys municipals. Anem a explicar EN QUE CONSISTEIX el Pla de la Savina des d’un punt de vista urbanístic.

Aquest projecte permet donar un pas endavant en el creixement d’Olesa amb la creació d’una nova àrea de desenvolupament.

Es tracta d’urbanitzar aquest sector amb edificacions plurifamiliars de planta baixa més dos. Això vol dir construir edificis d’una alçada similar a moltes cases que podem veure al nostre municipi. O per posar un exemple més concret: a la Plaça Nostra Senyora de Montserrat podem veure un edifici plurifamiliar de planta baixa més dos.

PER QUÈ aquesta tipologia edificatòria?
En primer lloc, la casa unifamiliar aïllada ha passat a millor vida. Difícilment la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, amb les actuals lleis d’urbanisme, permetrà la creació de nou sòl urbà destinat a cases unifamiliars. La història de la caseta i l’hortet iniciada als anys seixanta s’ha acabat i no és possible fer nous barris així. El seu consum les fa del tot insostenibles mediambientalment.

En segon lloc, podria haver-hi l’opció de fer cases en filera (les típiques cases apareades), sense valorar si són més o menys boniques i sense tenir en compte que d’alçada també acostumen a tenir PB+2, hi ha un problema evident: pel seu cost no permeten oferir habitatge social. I això, és un problema ja que les actuals lleis d’habitatge obliguen a oferir fins a un 40% d’habitatge social. Així doncs, per crear un nou sector urbà, cal pensar en els edificis plurifamiliars.

Cal tenir en compte a més, que la construcció de pisos, permetria dotar a Olesa de Bonesvalls d’un tipus d’habitatge gairebé inexistent en l’actualitat. Un tipus d’habitatge que permetria que el jovent del nostre poble pogués accedir a un habitatge al seu poble. I no parlem dels terrenys buits que hi ha a molts barris del poble: els seus preus són absolutament prohibitius i negar la possibilitat de crear habitatges més assequibles econòmicament excusant-se en la existència d’habitatges cars, és una mica indecent. Per no dir molt. Això, parlant únicament del preu de compra, per que si pensem en l’IBI i les despeses de manteniment, crec que tothom convindrà amb mi que a Olesa les cases unifamiliars aïllades no paguen poc que diguem.

L’habitatge social no és només per joves. Hem de pensar en aquelles persones grans que ara tenen un terreny de dos mil metres que no poden mantenir. Molts d’aquests veïns volen continuar vivint a Olesa i un pis és una de les millor opcions.

Així doncs, la creació de pisos no és per afavorir la arribada de gent de fora d’Olesa, sinó per evitar la fugida dels que ja estan aquí!

Per tant, el Pla de la Sabina és un bon projecte per solucionar bastants problemes importants.
Algú podria pensar que tot això ho hauria de regular el POUM. De fet, això és cert. I el POUM, sens dubte és un altre dels dèficits d’Olesa. Però cal fer un parell de matitzacions sobre el POUM en relació al que discutim avui.

Un POUM no pot aprovar-se en menys de tres o quatre anys, això pensant en el col•legi és molt de temps. En segon lloc, el més important d’un POUM no és la creació de sòl urbà nou, de fet potser es decideix no crear-ne més. El realment important d’un POUM és regularitzar i homogeneïtzar les actuals normatives, clarament desfasades i amb importants contradiccions. I per últim i més important: en un POUM no hi ha contrapartides pel municipi. Així doncs, TOTES les contrapartides que Olesa guanya amb el desenvolupament del Pla de la Savina, no s’obtindrien en el POUM.

Quines són les contrapartides de permetre la Modificació Puntual del Pla General en el Sector del Pla de la Sabina?
-Municipalització del camp de futbol i una inversió mínima de 75.000 euros en reparar les instal•lacions.
- 8.514 metres quadrats d’equipaments esportius al costat del camp de futbol que permetrien fer la permuta de sòl amb els terrenys adjacents al col•legi. Aquest sòl permetria la construcció d’un PAV-2. “Pavelló doble poliesportiu, té n espai esportiu de 44x23 m i espais complementaris. Permet fer gairebé la totalitat dels esports de pista i es pot subdividir en dos espais per al bàdminton, el voleibol, l’educació física i per a altres activitats fisicoesportives no reglades. Es considera com el més representatiu del tipus i el que és més nombrós” (font: Pla director d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya)
- Renovació del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, amb la construcció de plataformes reductores de velocitat.
- Renovació del camí d’accés a la basa d’aigua d’extinció d’incendis forestals emplaçada a Can Xacó i Can Morgades.
-Nou col•lector de recollida d’aigües pluvials i residuals.
- A això caldia afegir un 40% d’habitatge social, un 10% d’aprofitament urbanístic per al Ajuntament i tot a cost zero.
- Una zona verda de 7.000 metres quadrats. (molt més del 10% que exigeix la llei)

Amb aquesta moció, no es decideix si es fa o no es fa el Pla de la Sabina. De fet, la moció proposa continuar la tramitació d’aquest pla. La decisió definitiva recaurà en la Comissió d’Urbanisme. Aquesta moció, és per discutir sobre alguns problemes d’Olesa i una bona forma de solucionar-los.
DE FET AQUESTA ÉS L’ÚNICA PROPOSTA REAL QUE HI HA HAGUT A SOBRE DE LA TAULA FINS ARA.
A més a aquestes alçades, podem afirmar que aquesta proposta podria aprovar-se definitivament en pocs mesos. A FINALS DE SETEMBRE (tema col•legi a la Generalitat i vestidors construïts)

Així doncs, avui tenim la oportunitat, de donar solució a alguns dels principals problemes d’Olesa. Amb un projecte clar i concret. Amb un projecte on els guanys pel poble són molt importants. Un projecte que permetrà solucionar a molt curt termini la problemàtica de l’habitatge, l’ampliació del col•legi i la dignificació de les instal•lacions esportives.

Rebutgem-lo i anirà al calaix amb tants altres projectes i així continuarem, pensant, parlant, imaginant, teoritzant, especulant i fent elucubracions sobre el futur d’Olesa. Potser a algú ja li està bé com està tot ara.

Però serà el temps, com sempre el que decideixi...

miércoles, 24 de marzo de 2010

Ple Ordinari de març

El proper divendres hi haurà un nou Ple Ordinari a l'Ajuntament d'Olesa amb el següent ordre del dia.

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DIA 26 De MARÇ DE 2010 A LES 20:00
ORDRE DEL DIA:


1.- Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades: sessió ordinària de 29 de gener de 2010
2.- Donar compte acords Junta de Govern.
3.- Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 7/2010.
4.- Proposta de modificació del contracte d’assistència tècnica de l’enginyer industrial Albert Berdié Gómez.
5.- Proposta de modificació de crèdits nº 1/201
6.- Proposta d’aprovació del conveni de col•laboració entre l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.
7.- Proposta d’adhesió al Pla de Pensions de promoció conjunta per a l’Administració Local de Catalunya.
8.- Proposta d’adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
9.- Proposta de declaració d’utilitat pública de determinats bens per a la seva posterior expropiació relacionats amb la construcció del dipòsit regulador d’aigua potable a Can Morgades.
10.- Moció de l’equip de govern, a instància de l’Institut d'estudis penedesencs, sobre l'organització territorial en Set Vegueries, vol fer públiques les següents consideracions.
11.- Moció que presenta UPO (ICV-EUiA-EPM), en favor de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació, Sector Pla de la Savina.
12.- Precs i Preguntes.

Recordeu que en els Plens Ordinaris tothom té dret a intervenir i fer les preguntes i comentaris que cregui oportú als regidors que formen l'equip de govern.

jueves, 18 de marzo de 2010

Informació sobre la TDT


Aquest proper dissabte hi haurà a la Plaça de la Creu d'Olesa de Bonesvalls un vehicle informatiu del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


En aquest vehicle tots els veïns poden plantejar les seves qüestions i explicar les seves problemàtiques. Hi haurà informació sobre el nivell de cobertura del nostre municipi, així com els passos a seguir per tal de poder gaudir a casa de la nova TDT.


L'horari d'atenció al ciutadà serà de 9 a 14 hores i de 16:30 a 18:30.

Podreu trobar aquest vehicle a la Plaça de la Creu, davant de l'Ajuntament.

Més informació a la web de l'Ajuntament.

lunes, 8 de marzo de 2010

Nevada a Olesa

Informem a tots els veïns d'Olesa de Bonesvalls i especialment als de les urbanitzacions Ca n'Olivella i Pla del Pèlag dels motius pels quals avui la neteja de carreteres no s'ha fet extensiva a tot el municipi.

Avui, l'Ajuntament ha decidit no enviar cap màquina a retirar la neu, ja que el gruix de la nevada, era per la tarda i en cap moment ha deixat de nevar. A més, les recomanacions que es determinen del NEUCAT activat per la Generalitat de Catalunya, recomanaven no sortir de casa i fer servir el cotxe el menys possible.

Un cop passat el temporal, demà a les 6:30, quatre màquines excavadores començaran a retirar la neu simultàniament a Pla del Pèlag, Ca n'olivella i a la carretera que les uneix al poble. Esperem, que la neteja de carrers es faci el més ràpidament possible, per tal de recuperar la normalitat en el trànsit. Els operaris de la brigada, deixaran tot l'asfalt cobert de sal, per evitar la futura formació de gel.

Esperem, que tothom entengui la magnitud del fenómen viscut en el dia d'avui i esperem recuperar la normalitat el més aviat possible.

Per a obtenir més informació o comunicar qualsevol incidència, us podeu adreçar a l'Ajuntament, o fer servir els comentaris d'aquest post.

Comunicat del consell Comarcal.

miércoles, 24 de febrero de 2010

Que ha fet ICV-EUiA amb el meu vot? Arguments d'un govern d'esquerres

El passat 12 de febrer es va fer la presentació en roda de premsa de la publicació “Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot? Arguments d’un govern d’esquerres”. Aquestes argumentacions s'han reunit en un llibret, per a què es pugui jutjar si val la pena que a Catalunya hi hagi un govern d’esquerres, si és útil que ICV-EUiA transformi la realitat des del poder polític. Amb l’objectiu i la voluntat de que sigui una eina útil per ajudar-te a explicar el que ha fet ICV-EUiA i el Govern d’Esquerres.

Accedir a la versió digital del llibret

També us posem una versió reduïda en pdf, amb documentació gràfica en el següent enllaç.


Tot això a menys d'un any de les eleccions a la Generalitat de Catalunya, per tal de poder anar reflexionant i fent balanç d'aquests darrers quatre anys de Tripartit.

lunes, 1 de febrero de 2010

Resum del darrer ple

El divendres passat es va celebrar el primer ple de l'any. Aquest ple, va comptar amb una novetat, ja que per primer cop va assistir el nou regidor del PSC, Pedro Juan que ha substituït al dimitit Joan Parera.

Abans d'iniciar-se el ple, es va guardar un minut de silenci en record de les víctimes al terratremol de Haití i també en record del nostre arquitecte municipal que va morir de forma tràgica el darrer 11 de gener a l'edat de 43 anys.

El ple va durar unes dos hores, i va constar dels següents punts.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Totes van ser aprovades per unanimitat amb la incorporació d'alguns comentaris per part de CIU.

2. Donar compte acords Junta de Govern.
De la Junta de Govern de 10 de novembre es destaca la proposta d'aprovació del calendari fiscal per aquest 2010. On la principal novetat és que aquest any podrà pagar-se l'IBI en quatre cops. Així s'ha passat de un únic pagament al 2007, a dos el 2009 i finalment a 4 en el 2010.
De la Junta de Govern de 26 de novembre es destaca la decissió de concòrrer novament a subvencions de l'ACA per tal de dur aigua a les massies de Can Joan. Així com de la aceptació de 7.527,48 € de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en concepte de salari de càrrecs electes.
De la Junta de Govern de 22 de desembre, la devolució dels avals a l'empresa que va asfaltar el camí que uneix el poble amb Ca n'Olivella i Pla del Pèlag.
Per últim de la Junta de Govern de 13 de gener, l'aprovació de la subvenció que l'ajuntament dona per l'activitat escolar Anem al Teatre pel curs 2009-10.

3. Donar compte Decrets d'Alcaldia 182/2009, 186/2009 i 190/2009.
Aquests decrets consisteixen en diverses modificacions del presupost del 2009, per ajustar-ho a les despeses ocasionades.

4. Proposta de concòrrer a la convocatòria d'atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrerc electes locals, per a l'exercici 2010.
Moció que va ser aprovada per unanimitat.

5. Proposta d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació pel 2010.
Amb aquesta moció tots els llocs de treball municipal que actualment estan coberts de forma interina, es possen a concurs per a convertir-los en llocs de treball fixes. Posteriorment s'informarà sobre les bases del concurs, així com els terminis de presentació.
Aquesta moció també va ser aprovada per unanimitat.

6.Proposta d'aprovació de l'Ordenança Municipal reguladora del règim intern de l'Escola Bressol Municipal Marrec.
Nova proposta aprovada per unanimitat. Aquesta ordenança era una reivindicació de la directora del centre que volia regularitzar moltes coses. Aspectes, com la cancel·lació de la quota o l'inici i acabament del curs, queden clarificats amb aquesta ordenança.

Un cop acabada la part ordinària abans d'entrar en els Precs i preguntes es va proposar per part de l'Equip de Govern una moció d'urgència.

Proposta d'adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de CAtalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Aquesta moció es va estar discutint i després d'analitzar que no era tant urgent, i que els srs. regidors volien lleguir amb deteniment el contingut del conveni, es va decidir posposar per un altre ple.

7.Precs i preguntes.

Els precs i preguntes es van iniciar amb una discussió entre el sr. Alcalde i la regidora de CIU, sobre el contingut de la revista publicada per CIU abans de Nadal, així com per la carta enviada pel alcalde a la ciutadania. Aqeusta discussió bàsicament girava sobre qüestions econòmiques.
L'alcalde va voler matissar el tema dels salaris de l'actual equip de govern i per evitar qualsevol dubte va oferir un document on queden clarament especificats els salaris dels quatre regidors, així com les despesses que suposen a l'Ajuntament. Veure full.

El grup d'ERC va demanar al sr. Alcalde si s'havia fet des de l'ajuntament alguna donació cap a Haití. La resposta va ser, que s'està estudiant organitzar algun acte per recollir fons. El regidor d'ERC, va demanar que la seva percepció del ple fos donada, qüestió que l'alcalde va dir que podia fer de forma privada quan volgués.

ERC, va questionar a la regidora d'Ensenyament, Marta Rodríguez, sobre les clases de català que fà el grup de Dones i sobre la possibilitat d'obtenir el nivell C de català. La regidora va respondre que aquestes classes no són oficials i per tal d'obtenir títols de català, cla adreçar-se al Servei de Normalització Lingüística de Vilafranca del Penedès.

Un cop acabat el torn de preguntes d'ERC, CIU pren la paraula. La regidora Valentina Martínez, demana que es faci un Inventari de bens amb altes i baixes de l'Ajuntament i que es presenti a la seva aprovació al ple municipal.

Finalment, el regidors del PSC, s'adreça al regidor de Participació Ciutadana, Jose Antonio García demanant-li sobre l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana. El regidor, respòn que està en marxa i que en quinze dies hi haurà novetats.

Abans de passar al torn de preguntes de la ciutadania, el regidor de telecomunicacions Jaume Cuscó, explica que el 15 de febrer n'hi ha la segona fase de l'apagada analògica. Segons les informacions de la Generalitat, Olesa està coberta i les deficiències en la recepció són degudes a problemes individuals amb les antenes. Per tant es recomana a tothom que faci les comprovacions oportunes amb els tècnics qualificats.

En el torn de preguntes de la ciutadania va haver-hi en primer lloc una queixa sobre el suposat abandonament de Ca n'Olivella, tot perque en les obres del FEOSL (en un altre post, explicarem amb detall en que s'inverteixen aquest any els diners del Pla Zapatero 2), no es fa cap actuació. Sense tenir en compte que els PUOSC d'aquest any, comporten una inversió de quasi 80.000 euros en la construcció d'uns vestidors al local social. A més s'ha de tenir en compte, que Ca n'Olivella disposa de molts més equipaments que altres barris del municipi.

Un altre veí va qüestionar al regidor de Medi Ambient sobre els pins caiguts a la riera de Begues, des de l'any passat amb les ventades. La situació d'aquest tema ara mateix està en mans de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Departament de Medi Ambient, que encara no han pogut recollir i netejar tots els arbres caiguts ara fa un any.

Per últim es va acusar a UPO de expeculació amb el Projecte del Pla de la Sabina. Projecte que es va presentar a l'ajuntament fa més d'una any, amb l'anterior equip de govern i que UPO considera molt possitiu per al municipi. Tal com vam explicar al darrer número de CRONICA, aquest projecte permetrà en primer lloc la municipalització i reparació del Camp de Futbol, la Ampliació del col·legi Pont de l'Arcada, així com la construcció de pisos de protecció oficial. Tot això fet en un sector que avui ja està urbanitzat.

El tema, que encara està en discussió ha rebut el vist-i-plau de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, del Departament de Medi Ambient i dels tècnics municipals. Ara cal que la nova arquitecta faci un nou informe i que es tinguin en compte les modificacions urbanístiques: en els Plans Especials Urbanísitics Articles DL 1/2005 modificats Llei 26/2009 (En un altre post explicarem tots aquests canvis urbanístics).

Així doncs, és un tema que UPO considera fonamental, tal i com va exposar el seu regidor Carlos Vico, al darrer Ple, però que en cap lloc està aprovat a hores d'ara. Únicament cal acabar de rebre tots els informes favorables.

I per descomptat que l'opinió de UPO a nivell de participació ciutadana és, que arribat el moment de decidir, la ciutadania digui la seva, sobre aquest i sobre qualsevol altre projecte urbanístic que pugui haver-hi.

Així amb aquesta llarga explicació sobre la situació del Pla de la Sabina, es va acabar el ple a les 22:00 hores.

miércoles, 27 de enero de 2010

Ple Ordinari

El proper divendres 29 de gener es celebrarà el primer Ple ordinari de l'any 2010. L'horari com sempre, serà a les 20:00 hores.

En aquest ple, l'ordre del dia, és el següent:

1. Aprovació de les actes dels anteriors plens.
2. Donar comptes dels acords de les Juntes de Govern de novembre, desembre i desembre.
3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia 182/2009, 186/2009i 190/2009.
4. Proposta de concòrrer a la convocatòria d'atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2010.
5. Proposta d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació pel 2010.
6. Proposta d'aprovació de l'ordenaça Municipal reguladora del règim intern de l'Escola Bressol Municipal MARREC.
7. Precs i preguntes.

Us recordem que al tractar-se d'un ple Ordinari, es pot preguntar tot allò que es vulgui.

lunes, 18 de enero de 2010

Presentació de la xarxa catalana de càrrecs públics per a la III República

El proper dimecres 20 de gener a les 19:30 hores tindrà lloc a l'Edifici l'Harmonia de la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat la presentació pública de la Xarxa Catalana de Càrrecs Públics per a la III República.

L'objectiu de Xarxa que s'ha constituït a Catalunya és obrir el debat a la societat catalana sobre la necessitat d'un canvi de model d'Estat en un sentit republicà i federal.

El grup promotor d'aquesta xarxa farà la presentació del seu manifest per la III República que entre d'altres coses reclama la construcció d'un estat republicà basat en la democràcia radical i participativa, el pacifisme, el laïcisme, l'europeisme, a partir d'un veritable procés constituent europeu i la construcció d'un estat federal que reconegui el dret d'autodeterminació dels pobles i resolgui la convivència entre tots els pobles de l'Estat.

A l'acte assistiran entre d'altres, Antonio López, regidor de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, Angel Pla, regidor de Santa Coloma de Gramanet i l'Alfonso Salmerón, regidor de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Grup promotor de la Xarxa de càrrecs públics de Catalunya per a la III República.

Manifest:
XARXA CATALANA DE CÀRRECS PÚBLICS PER LA III REPÚBLICA

Els/les sota signants càrrecs públics de Catalunya ens adherim a la XARXA ESTATAL DE CARRÈCS PÚBLICS PER UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA III REPÚBLICA.

Als 78 anys de la proclamació de la II República ja s’ha obert a tot l’Estat Espanyol un important procés de reivindicació de la qüestió republicana, el camí cap a la III República, més després de la promesa d’una reforma constitucional.

Els republicans de tota condició, compromesos amb els ideals de Justícia, Llibertat, Igualtat i Fraternitat, hereus del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar el nostre rebuig al model d’Estat de l’actual Constitució que implica una monarquia.

Tanmateix, no podem acceptar que es negui la ciutadania la possibilitat d’escollir la forma de l’Estat: Sol•licitem un referèndum sobre la qüestió republicana. L’actual Monarquia parlamentaria no recull els ideals que defensem .

Ben al contrari, al llarg d’aquesta anys mitjançant l’exercici de politiques neoliberals vivim en una societat instal•lada en la precarietat laboral, educativa i econòmica dels treballadors i treballadores. El neoliberalisme és la negació de la democràcia i atenta de forma directa contra cadascun dels nostres principis republicans. Per això, ens reclamem compromesos amb la solidaritat social i la democràcia participativa com eixos i emblemes de la nostre identitat republicana.

Els sota signants fem una crida al conjunt d’homes i dones d’esquerres,republicans, socialistes, comunistes, llibertaris,feministes,alternatius, ecologistes, demòcrates, a defendre la memòria i els valors de la república, dels treballadors/es i de la pau. Per això desenvolupem una estratègia unitària per a l’obertura d’un procés constituent, quevolem construir sobre els següents pilars:


1º:- Des del reconeixement dels drets humans: civils, polítics, socials i mediambientals.

2º.- Plantegem, en el marc del model d’estat republicà, la democràcia radical i participativa, per dur-la a tots els àmbits socials, com l’economia o la cultura,profunditzant en la democràcia política.

3º.- Volem recuperar el immens valor històric, ètic i polític de l’article sisè de la Constitució Republicana de 1931 per a defendre una política de pau: "España renuncia a la guerra com instrument de política nacional”.

4º.- Apostem per un model d’estat inspirat en els valors del humanisme laic,que es basa en el principi absolut de consciencia

5º.- El valor de l’austeritat, entès como la racionalitat i la sintonia entre las necessitats socials i las aportacions pressupostaries i d’infraestructures necessàries.

6º.- La construcció d’un Estat federal republicà i solidari, que reconegui el dret d'autodeterminació i resolgui la convivència entre els diferents pobles de l'Estat.

7º.- Volem construir la Tercera República Española en el marc d’una Europa federal a partir del impuls de un autèntic procés constituent europeu, l’Europa dels ciutadans/es i dels pobles.