miércoles, 22 de junio de 2011

Primer ple enllestit.

El primer ple de la legislatura celebrat aquest matí, ha començat a les nou del matí sense públic. Es tractava d’un ple extraordinari per posar en marxa els diferents òrgans de govern.

El primer punt, ha esta l’aprovació de l’acta anterior, aprovada per unanimitat. Tot seguit s’ha donat lectura dels decrets d’alcaldia 45/2011-49/2011. On es nombren els diferents tinents d’alcalde, els membres de la junta de govern i la distribució de regidories.

El tercer punt de l’ordre del dia ha estat el més polèmic de tots. L’equip de govern ha proposat i ha aprovat per sis vots contra tres, la modificació dels dies i hores de celebració dels plens. La intervenció del regidor d’UPO ha estat la següent: “En l’acta que acabem d’aprovar és llegeix bona disposició per part dels dos grups majoritaris d’aquest govern. Bona disposició a treballar i consensuar el màxim de temes amb l’oposició. Doncs, en el primer ple que es fa, ja veiem la voluntat d’aquest govern. Per què es canvia un horari que fa anys que es fa servir? Per què es posa a les sis de la tarda, quan és horari laboral i ningú podrà venir als plens i fins i tot alguns regidors hi tindrem problemes? Aquesta és la transparència que vol tenir aquest govern? Em sembla que si s’aprova aquesta modificació l’únic que es després és una clara voluntat d’obscurantisme i opacitat. De fet, aquest mateix ple que estem fent ara. És normal fer un ple a les 9 del matí, quan es tracten temes importants? L’horari dels plens ordinaris s’ha de mantenir i fins i tot els extraordinaris que toquin temes rellevants també haurien de fer-se el divendres a les vuit.” La resposta de l’alcalde (únic membre de l’equip de govern que ha parlat en tot el ple) ha estat que amb aquest canvi creuen que hi haurà més afluència de públic i que en altres municipis es celebren plens a diferents hores, com per exemple la Bisbal del Penedès on es fan a les 10:00 del matí.

En els punts 4,5,6,7 i 8 es presentaven els diferents integrants de les diferents comissions i juntes que hi ha a l’ajuntament, així com les funcions de les Juntes de Govern i de portaveus. En relació a la Junta de portaveus UPO ha dit el següent: “Aquesta junta de portaveus ja ve funcionant amb normalitat en els darrers dos anys. Valorem positivament que es mantingui. Alhora esperem que les Juntes de portaveus siguin decisives alhora de discutir i temes i que no es converteixin en una enumeració de les feines fetes per l’equip de govern. Entenem que la junta de portaveus fonamentalment ha de ser informativa, però també, ha de servir per tractar en profunditat els temes rellevants del poble. En relació a l’horari, perquè no es fa per la tarda com les Juntes de Govern o com els plens. En qualsevol cas, esperem que hi hagi flexibilitat alhora de convocar cada junta de portaveus i que si un regidor per motius de feina s’excusa amb certa antelació, es tingui el seny de canviar el dia o l’hora.” El comentari no ha rebut cap resposta ni comentari.

Per últim el punt 9 on es plantejava la modificació de la base 50, amb la fixació de les retribucions i salaris dels regidors, ha estat retirat del ple.

Sembla, que no hi ha dintre de l’equip de “govern fort i plural” tota la comunicació necessària. De moment queda pendent, encara que no s’ha especificat si es debatrà en el proper ple o en alguna altra reunió amb tots els regidors.

A les 9:30 s’ha acabat el ple, amb un espectador que ha aparegut a falta de deu minuts.

martes, 21 de junio de 2011

Primer ple extraordinari de la legislatura.

Demà dimecres a les 9 del matí es celebrarà a la Sala de Plens el primer ple extraordinari de la legislatura.

Un ple, amb punts.

1. Proposta d'aprovació acta de la sessió constitutiva de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls de data 11 de juny de 2011.

2. Donar compte Decrets d'Alcaldia.

3. Proposta de determinació de la periodicitat de les sessions de Plens. ES PROPOSA CANVIAR L'HORARI DELS PLENS ORDINARIS PASSANT-LOS DEL DIVENDRES AL DIMECRES I DE LES 20:00 A LES 18:00. AIXÍ DONCS A PARTIR D'ARA ELS PLENS SERAN A LES 18:00 L'ÚLTIM DIMECRES DELS MESOS SENARS. UN HORARI PER FACILITAR L'ASSISTÈNCIA DE LA GENT TREBALLADORA.

4.Proposta de creació de la Junta de Govern. Amb els següents membres, Alcalde, J.M. Tillo (primer tinent d'alcalde); J.Ramos (segon tinent d'alcalde); C. Pérez (tercera tinent d'alcalde).

5.Proposta de constitució de la Comissió Especial de Comptes (integrada pels nou regidors del consistori)

6. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern.

7. Proposta d'acord de la creació de la junta de portaveus. (formada pel cap de llista de cada partit és reunirà els dimecres, 15 dies abans del ple, a les 9:00h del matí).

8. Proposta d'acord de nomenament de representant de l'Ajuntament a les següents entitats i organismes: Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf (es proposa al J. Cuscó), Agrupació de Defensa Forestal (es proposa al J. Cuscó), Consell Escolar Ceip Pont de l'Arcada (es proposa al J.M. Tillo) i Consell Escolar Escola Bressol "Marrec" (es proposa al J.M. Tillo).

9. Proposta d'acord de la modificació de la base 50 de les bases d'execució del pressupost d'aquest Ajuntament de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes. REPARTIMENT DE SOUS DELS POLÍTICS:
-L'ALCALDE COBRARÀ 26.600 AMB UNA DEDICACIÓ EXCLUSIVA;
-ELS REGIDORS P.JUAN I J.CUSCÓ COBRARAN 7.560 €AMB UNA DEDICACIÓ DE 15 HORES;
-LES JUNTES DE PORTAVEUS ES FIXEN EN 225€ (ABANS ESTAVEN EN 40) I LES COBRARAN ELS REGIDORS J.RAMOS, J.M. TILLO I C.PEREZ (RECORDEM QUE HI HA 2 JUNTES AL MES, MÉS UN PLE) TOTAL PER AQUESTS TRES REGIDORS 510 €/MES.
-PER ÚLTIM L'ASSIGNACIÓ D'ASSISTÈNCIES A PLE ES PUJA DE 40€ A 60€.

Com que es tracta d'un ple extraordinari no hi ha torn de precs i preguntes, encara que el públic pot assistir. Tot i que es díficil que ningú vingui, ja que a menys de 24 hores de la seva celebració no està penjat ni a la web de l'Ajuntament ni a la web oficiosa d'Olesa.

Ja informarem dels resultats del ple, encara que es fàcil preveure que tots els punts seran aprovats.