martes, 2 de noviembre de 2010

Ple extraordinari sobre les ordenances fiscals

Avui s’ha celebrat un ple extraordinari en l’Ajuntament d’Olesa per tal de fer el sorteig de les Meses Electorals A i B per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del proper 28 de novembre.
Aprofitant la celebració d’aquest ple, l’alcalde ha portat al Ple altres temes. En primer lloc l’aprovació de les actes dels passats plens (28 de maig, 30 de juliol i 24 de setembre de 2010). S’ha donat compte dels decrets d’alcaldia 110, 112, 128, 129, 130, 131, 135, 136 i 137. També s’ha presentat per via d’urgència per tal de ser aprovat pel Ple el decret d’alcaldia 140/2010 mitjançant el qual s’incoa expedient per a la resolució del contracte administratiu a l’empresa EDIVICA 2025 que va executar les obres d’ampliació del Centre Cívic d’Olesa de Bonesvalls. Amb aquest Decret d’alcaldia es procedeix a confiscar la garantia definitiva dipositada per l’empresa que ascendeix a 11.621,15 euros. Es fa aquesta confiscació perquè l’empresa no ha solucionat els problemes de construcció que han impedit poder inaugurar l’ampliació.

També s’ha votat per unanimitat la ratificació del Decret d’alcaldia 133/2010 amb el qual es decideix repartir al 50% la transferència feta per la Generalitat de Catalunya, per tal de que l’Ajuntament ho destini ha entitats supramunicipals. Les dues entitats beneficiaries són el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

El següent punt de l’ordre del dia, era ratificar la proposta d’aprovació del conveni de col•laboració de l’Ajuntament amb l’empresa CIARIES SA. Donat que des d’UPO són desconeixedors de en que consisteix aquest conveni i no se’ns ha informat en cap reunió prèvia em demanat la retirada d’aquesta proposta, esperant ser degudament informats del contingut d’aquest conveni. La proposat de retirada ha estat aprovada per la majoria del Ple i serà un dels punts de l’ordre del dia del proper ple que es celebri.

El punt número 5 feia referència a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals. Aquesta convocatòria es va fer quan UPO era al govern i vam participar en la elaboració del contingut de les bases de contractació i dels objectius de la mateixa. Per tant, estem d’acord en el procediment seguit. Ara bé, un cop llegits els informes fets pel enginyer municipal encarregat de puntuar les quatre empreses que s’han presentat, hem vist algunes deficiències que hem expressat en la sessió del Ple. Segons l’informe fet pel enginyer, dues de les empreses no acompleixen els requisits i per tant van ser desestimades, de les dues restants, segons es pot llegir en el seu informe, no es detallen algunes informacions que es demanaven el plec de clàusules. Motiu pel qual hem secundat la proposta de CIU de demanar un nou informe i de retirar la proposta de l’ordre del dia. Després d’escoltar les explicacions dels regidors de l’equip de govern i un cop sentida l’opinió del secretari que manifestava que tot el que es detalla en el contracte s’ha de complir encara que no ho hagin especificat en la oferta, hem cregut que era convenient no rebutjar la proposta, allargant més un procés que fa falta acabar, per tal de regularitzar la situació actual del servei de neteja. Servei amb el qual no estem molt satisfets. És per tot això, que ens hem abstingut. La proposta, un cop votada ha estat aprovada per quatre vots a favor (2 GOOB, 1 PSC i 1 ERC) i rebutjada per tres vots (2 CIU i José Antonio García). Així doncs, la nostra abstenció ha permès que es pogués aprovar l’adjudicació.

EL sisè punt de l’ordre del dia i punt estrella del ple, feia referència a les Ordenances Fiscals. La nova proposat feta pel sr. Ases, incorporava moltes de les exigències que els regidors dels diferents grups havíem plantejat en la reunió celebrada el darrer dijous.

Pel que fa a les propostes fetes per UPO, en primer lloc s’ha reduït l’ICIO la mateixa quantitat que la taxa urbanística (un 0,19) essent el cost de les noves llicències urbanístiques de 3,81 enfront del 4,19 que hi havia fins ara. També s’ha especificat que la taxa de legalització per haver dut a terme obres sense permís, que és del 5%, només s’imputarà a aquelles obres fetes després de l’any 2000.

També s’han especificat les característiques dels vehicles que poden gaudir de rebaixes en l’impost de circulació per motius ecològics quedant de la següent manera. “Article 5è, punt e)una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental, que són: vehicles elèctrics o bimodals; que utilitzin com a combustible exclusivament biogàs, gas natural, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acrediten que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant combinat. Punt d) els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 gr/km de CO2, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matricula. Punt e) Els vehicles tipus turisme amb emissions des de 101 gr/km a 120 gr/km de CO2, gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matrícula

L’equip de govern també ha acceptat retirar la ordenança fiscal número 28, mitjançant la qual es cobrava una taxa per l’ús de la deixalleria municipal. A més s’han compromès a potenciar l’ús d’aquesta deixalleria i a fomentar el reciclatge.

Ara bé, el tema que més discussions ha aixecat a estat la taxa de l’IBI. UPO va demanar un cop coneguda la taxa proposada en primera instància per l’equip de govern del 0,70 una major reducció d’aquest impost. CIU va demanar que la taxa havia de situar-se en el 0,60. Avui en el redactat final de la proposta del govern es proposava un 0,68 que suposaria un lleuger descens dels rebuts dels contribuents. UPO ha demanat que es fixés un punt entremig entre les dues propostes, considerant el 0,65 una reducció important, que serà percebuda en els rebuts i alhora una reducció assumible per part de l’ajuntament. Com sigui que en les discussions fetes al Ple no ha estat possible arribar a un acord hem decidit votar negativament la proposta de modificació de les ordenances fiscals.

En acabar-se el Ple, un cop desestimada la proposta de modificació de les ordenances amb 5 vots corresponents a (2 UPO, 2 CIU i José Antonio García), se’ns ha informat de que el proper divendres n’hi haurà un nou ple Extraordinari on es recull la proposta d’UPO de fixar l’IBI en el 0,65. Evidentment un cop acceptades pel govern totes les nostres propostes, en el proper Ple procedirem a aprovar la modificació de les ordenances fiscals que comportaran una reducció dels impostos que hauran de pagar l’any vinent els olesans.

Així el proper divendres 5 de novembre hi haurà un nou ple extraordinari a l’Ajuntament d’Olesa. Ja informarem del resultat del mateix.