miércoles, 24 de febrero de 2010

Que ha fet ICV-EUiA amb el meu vot? Arguments d'un govern d'esquerres

El passat 12 de febrer es va fer la presentació en roda de premsa de la publicació “Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot? Arguments d’un govern d’esquerres”. Aquestes argumentacions s'han reunit en un llibret, per a què es pugui jutjar si val la pena que a Catalunya hi hagi un govern d’esquerres, si és útil que ICV-EUiA transformi la realitat des del poder polític. Amb l’objectiu i la voluntat de que sigui una eina útil per ajudar-te a explicar el que ha fet ICV-EUiA i el Govern d’Esquerres.

Accedir a la versió digital del llibret

També us posem una versió reduïda en pdf, amb documentació gràfica en el següent enllaç.


Tot això a menys d'un any de les eleccions a la Generalitat de Catalunya, per tal de poder anar reflexionant i fent balanç d'aquests darrers quatre anys de Tripartit.

lunes, 1 de febrero de 2010

Resum del darrer ple

El divendres passat es va celebrar el primer ple de l'any. Aquest ple, va comptar amb una novetat, ja que per primer cop va assistir el nou regidor del PSC, Pedro Juan que ha substituït al dimitit Joan Parera.

Abans d'iniciar-se el ple, es va guardar un minut de silenci en record de les víctimes al terratremol de Haití i també en record del nostre arquitecte municipal que va morir de forma tràgica el darrer 11 de gener a l'edat de 43 anys.

El ple va durar unes dos hores, i va constar dels següents punts.

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Totes van ser aprovades per unanimitat amb la incorporació d'alguns comentaris per part de CIU.

2. Donar compte acords Junta de Govern.
De la Junta de Govern de 10 de novembre es destaca la proposta d'aprovació del calendari fiscal per aquest 2010. On la principal novetat és que aquest any podrà pagar-se l'IBI en quatre cops. Així s'ha passat de un únic pagament al 2007, a dos el 2009 i finalment a 4 en el 2010.
De la Junta de Govern de 26 de novembre es destaca la decissió de concòrrer novament a subvencions de l'ACA per tal de dur aigua a les massies de Can Joan. Així com de la aceptació de 7.527,48 € de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya en concepte de salari de càrrecs electes.
De la Junta de Govern de 22 de desembre, la devolució dels avals a l'empresa que va asfaltar el camí que uneix el poble amb Ca n'Olivella i Pla del Pèlag.
Per últim de la Junta de Govern de 13 de gener, l'aprovació de la subvenció que l'ajuntament dona per l'activitat escolar Anem al Teatre pel curs 2009-10.

3. Donar compte Decrets d'Alcaldia 182/2009, 186/2009 i 190/2009.
Aquests decrets consisteixen en diverses modificacions del presupost del 2009, per ajustar-ho a les despeses ocasionades.

4. Proposta de concòrrer a la convocatòria d'atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrerc electes locals, per a l'exercici 2010.
Moció que va ser aprovada per unanimitat.

5. Proposta d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació pel 2010.
Amb aquesta moció tots els llocs de treball municipal que actualment estan coberts de forma interina, es possen a concurs per a convertir-los en llocs de treball fixes. Posteriorment s'informarà sobre les bases del concurs, així com els terminis de presentació.
Aquesta moció també va ser aprovada per unanimitat.

6.Proposta d'aprovació de l'Ordenança Municipal reguladora del règim intern de l'Escola Bressol Municipal Marrec.
Nova proposta aprovada per unanimitat. Aquesta ordenança era una reivindicació de la directora del centre que volia regularitzar moltes coses. Aspectes, com la cancel·lació de la quota o l'inici i acabament del curs, queden clarificats amb aquesta ordenança.

Un cop acabada la part ordinària abans d'entrar en els Precs i preguntes es va proposar per part de l'Equip de Govern una moció d'urgència.

Proposta d'adhesió al conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de CAtalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Aquesta moció es va estar discutint i després d'analitzar que no era tant urgent, i que els srs. regidors volien lleguir amb deteniment el contingut del conveni, es va decidir posposar per un altre ple.

7.Precs i preguntes.

Els precs i preguntes es van iniciar amb una discussió entre el sr. Alcalde i la regidora de CIU, sobre el contingut de la revista publicada per CIU abans de Nadal, així com per la carta enviada pel alcalde a la ciutadania. Aqeusta discussió bàsicament girava sobre qüestions econòmiques.
L'alcalde va voler matissar el tema dels salaris de l'actual equip de govern i per evitar qualsevol dubte va oferir un document on queden clarament especificats els salaris dels quatre regidors, així com les despesses que suposen a l'Ajuntament. Veure full.

El grup d'ERC va demanar al sr. Alcalde si s'havia fet des de l'ajuntament alguna donació cap a Haití. La resposta va ser, que s'està estudiant organitzar algun acte per recollir fons. El regidor d'ERC, va demanar que la seva percepció del ple fos donada, qüestió que l'alcalde va dir que podia fer de forma privada quan volgués.

ERC, va questionar a la regidora d'Ensenyament, Marta Rodríguez, sobre les clases de català que fà el grup de Dones i sobre la possibilitat d'obtenir el nivell C de català. La regidora va respondre que aquestes classes no són oficials i per tal d'obtenir títols de català, cla adreçar-se al Servei de Normalització Lingüística de Vilafranca del Penedès.

Un cop acabat el torn de preguntes d'ERC, CIU pren la paraula. La regidora Valentina Martínez, demana que es faci un Inventari de bens amb altes i baixes de l'Ajuntament i que es presenti a la seva aprovació al ple municipal.

Finalment, el regidors del PSC, s'adreça al regidor de Participació Ciutadana, Jose Antonio García demanant-li sobre l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana. El regidor, respòn que està en marxa i que en quinze dies hi haurà novetats.

Abans de passar al torn de preguntes de la ciutadania, el regidor de telecomunicacions Jaume Cuscó, explica que el 15 de febrer n'hi ha la segona fase de l'apagada analògica. Segons les informacions de la Generalitat, Olesa està coberta i les deficiències en la recepció són degudes a problemes individuals amb les antenes. Per tant es recomana a tothom que faci les comprovacions oportunes amb els tècnics qualificats.

En el torn de preguntes de la ciutadania va haver-hi en primer lloc una queixa sobre el suposat abandonament de Ca n'Olivella, tot perque en les obres del FEOSL (en un altre post, explicarem amb detall en que s'inverteixen aquest any els diners del Pla Zapatero 2), no es fa cap actuació. Sense tenir en compte que els PUOSC d'aquest any, comporten una inversió de quasi 80.000 euros en la construcció d'uns vestidors al local social. A més s'ha de tenir en compte, que Ca n'Olivella disposa de molts més equipaments que altres barris del municipi.

Un altre veí va qüestionar al regidor de Medi Ambient sobre els pins caiguts a la riera de Begues, des de l'any passat amb les ventades. La situació d'aquest tema ara mateix està en mans de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Departament de Medi Ambient, que encara no han pogut recollir i netejar tots els arbres caiguts ara fa un any.

Per últim es va acusar a UPO de expeculació amb el Projecte del Pla de la Sabina. Projecte que es va presentar a l'ajuntament fa més d'una any, amb l'anterior equip de govern i que UPO considera molt possitiu per al municipi. Tal com vam explicar al darrer número de CRONICA, aquest projecte permetrà en primer lloc la municipalització i reparació del Camp de Futbol, la Ampliació del col·legi Pont de l'Arcada, així com la construcció de pisos de protecció oficial. Tot això fet en un sector que avui ja està urbanitzat.

El tema, que encara està en discussió ha rebut el vist-i-plau de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, del Departament de Medi Ambient i dels tècnics municipals. Ara cal que la nova arquitecta faci un nou informe i que es tinguin en compte les modificacions urbanístiques: en els Plans Especials Urbanísitics Articles DL 1/2005 modificats Llei 26/2009 (En un altre post explicarem tots aquests canvis urbanístics).

Així doncs, és un tema que UPO considera fonamental, tal i com va exposar el seu regidor Carlos Vico, al darrer Ple, però que en cap lloc està aprovat a hores d'ara. Únicament cal acabar de rebre tots els informes favorables.

I per descomptat que l'opinió de UPO a nivell de participació ciutadana és, que arribat el moment de decidir, la ciutadania digui la seva, sobre aquest i sobre qualsevol altre projecte urbanístic que pugui haver-hi.

Així amb aquesta llarga explicació sobre la situació del Pla de la Sabina, es va acabar el ple a les 22:00 hores.