viernes, 14 de septiembre de 2007

Propostes de UPO al Pla d'Actuació Municipal 2007-2011

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PEL PERÍODE 2007-2011 APORTACIÓ DE U.P.O. – I.C.V.PROPOSTES DE U.P.O. – I.C.V.

ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA

Dotar de contenidors de brosses selectives en nombre suficient a tot el terme municipal per tal d’evitar l’acumulació d’aquesta brossa. Cal també regular la recollida d’aquest tipus de deixalles per que es realitzi de forma eficient i amb la periodicitat establerta.

Complir amb el que es va establir en el Pla d’Ordenació Urbanístic, on es fixà l’amplada de voreres, la distància entre fanals i localització dels contenidors d’escombraries. Aquests espais existeixen, però els contenidor no hi estan ubicats.

Enjardinament de l’entrada de les urbanitzacions Ca n’Olivella i Pla del Pèlag (Ara n’hi han contenidors) amb rocalla d’almenys 1 metre d’alçària amb arbrat autòcton, bancs per esperar els nostres infants, i rètols indicant la parada del bus escolar; la prohibició de llençar brossa, així com la ubicació i horari de la deixalleria.

Ampliació de l’horari de la deixalleria.

Controlar els abocaments incontrolats a tot el territori municipal en especial al PLA DE PÈLAG. I vigilar sobretot les parcel·les deixalleria.

Reestructurar si cal el personal municipal per tal d’optimitzar els rendiments i considerar les retribucions del personal contractat, reconsiderant l`horari de dedicació del Sr. Alcalde.

Estudiar i implantar la creació de Policia local al terme municipal, d’acord amb la llei de Policia Local de Catalunya. En aquest punt, U.P.O –I.C.V. presentarà el seu estudi de viabilitat.

ÀREA SOCIAL

Desenvolupar al màxim nivell el Reglament de participació ciutadana i els pressupostos participatius, dins l'àmbit municipal i les possibilitats reals.

Estudiar reobrir el debat del C.A.P. de Begues i revalorar-ho des de les perspectives actuals.

Sol·licitar del Institut Català de la Salut la presencia setmanal com a mínim d’un podòleg i d’un pediatra.

Cercar ajuts al òrgans corresponents per tal de fer realitat la interconnexió entre els barris i el Centre Vila amb transport públic, si més no, en horaris de consulta del metge o esdeveniments puntuals. És a dir, que no sigui condició imprescindible per viure a Olesa el estar en possessió d’un vehicle i el corresponent permís.

Estudiar si aquest transport podria ésser compatible amb el transport ja existent de recollida dels més petits i fer les funcions abans esmentades o si bé ens sortiria a comte adquirir un bus a càrrec municipal per fer ambdues tasques.

Crear la figura de síndic de greuges social. Figura que restaria enquadrada dins de Benestar Social i recolzaria o faria de pont entre la comunitat i el tècnic de BENESTAR SOCIAL.

CULTURA-EDUCACIÓ I ESPORTS

Municipalització de les instal·lacions del Club de Futbol Olesa fent-lo partícip dels pressupostos municipals i ajuts externs pel seu manteniment i millora del seu estat actual.

Proposta per que la festa major del nostre municipi, sigui la de tot Olesa estenent aquesta en el temps i el territori. Convocant en la seva durada actes festius en tots els barris encara que mantenint els actes principals al Centre de la Vila.

Potenciar la festa de la gent gran, donant-li un caire de respecte cap aquest col·lectiu, i no limitat a un dinar.

Pel que fa a Associacions de qualsevol caire, hauran de restar degudament autoritzades i inscrites als registres municipals i de la Generalitat de Catalunya. Aquestes associacions, rebran només ajuts puntuals en base a la presentació i aprovació per part del municipi d’un projecte previ d’activitats. No s’acceptarà en cap cas els criteris de drets adscrits.

Sol·licitar als òrgans competents ajuts per adequar les escoles per tant que s’acabi d’una vegada, la emigració dels nostres infants cap a poblacions pròximes.

Cercar un Pla d’actuació de desenvolupament industrial i comercial creant un espai normatiu per tal que Olesa tingui el teixit comercial que li pertoca, sense detriment pel ja establert. Per tant caldrà fer un estudi previ de viabilitat de la nova activitat.

ÀREA TERRITORIAL

Exigir al bisbat de Barcelona, que es faci càrrec de la neteja dels boscos de la seva propietat, així com mantenir a les proximitats dels nuclis habitats els cinturons de SEGURETAT nets i accessibles, tal com s’estableix al Reglament de Protecció Contra-incendis a l’àmbit rural.

També exigir al Bisbat el manteniment de l’hospital de Cervelló i que aquesta consti a totes les guies i catàlegs com a espai protegit i monument històric, fent així la seva promoció.

Tornar al poble la zona tant degradada de l’entorn de l’església, creant una zona de vianants. Prohibint-hi l’ús de la zona com a aparcament.

Al Raval i l’Avinguda Hospital la creació d’un carril bici degudament senyalitzat.

Com a compromís d’aquest municipi en el seu període, executar el P.O.U.M en el termini d’aquests quatre anys. Essent imprescindible per aquesta escomesa iniciar els treballs previs durant el mes d’octubre.

Crear plataformes elevades a la zona de les escoles, accés Can Xacó, barri d’Hospital, Raval, Avda. Hospital, carrer Diputació (varis).

No hay comentarios: