miércoles, 27 de enero de 2010

Ple Ordinari

El proper divendres 29 de gener es celebrarà el primer Ple ordinari de l'any 2010. L'horari com sempre, serà a les 20:00 hores.

En aquest ple, l'ordre del dia, és el següent:

1. Aprovació de les actes dels anteriors plens.
2. Donar comptes dels acords de les Juntes de Govern de novembre, desembre i desembre.
3. Donar compte dels Decrets d'alcaldia 182/2009, 186/2009i 190/2009.
4. Proposta de concòrrer a la convocatòria d'atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2010.
5. Proposta d'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació pel 2010.
6. Proposta d'aprovació de l'ordenaça Municipal reguladora del règim intern de l'Escola Bressol Municipal MARREC.
7. Precs i preguntes.

Us recordem que al tractar-se d'un ple Ordinari, es pot preguntar tot allò que es vulgui.

No hay comentarios: