martes, 29 de marzo de 2011

Reforma llei hipotecària

Divendres passat en el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura, el consistori d'Olesa de Bonesvalls va aprovar per unanimitat la moció presentada per Units per Olesa - EPM, en suport a la proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics.

Una proposta que s'està discutint al Parlament de Catalunya i que haurà de ser aprovada al Congrés dels Diputats.

Units per Olesa no pot oblidar, la problemàtica que tenen molts famílies en els actuals temps de crisi.

Cal fer una modificiació d'aquestes lleis, perque aquelles persones que es vegin incapaces de poder seguir pagant la seva hipoteca puguin oferir el seu pis com a dació en la cacel·lació de la hipoteca.

A continuació transcripció de la moció complerta:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNITS PER OLESA-EPM A L’AJUNTAMENT DE OLESA DE BONESVALLS DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI CONTRA EL SOBREENDEUTAMENT FAMILIAR I PERSONAL PER MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS


Atès que, a partir del 2008, es produeix l’esclat de la crisi econòmica i, com a conseqüència, un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies com a conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit.


Atès que el creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat, que va generar la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més del 100% del valor dels nous habitatges.


Atès que les entitats financeres van facilitar prèstec per damunt del valor de l'habitatge a famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món.


Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecàries, més del doble que el 2010.


Atès que l’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a que no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social.


Atès que aquesta legislació permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no només és injusta sinó que no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn.


Atès que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.


Atès que actualment varies forces polítiques i també entitats i moviments socials diversos estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al creditor.


Atès que, en algunes de les iniciatives legislatives que s’han presentat al Parlament de Catalunya també es preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la propietat del seu habitatge per l’execució de la hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.


Atès que també cal demanar que el govern de l’ Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel.lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.


Per tot això, el Ple Municipal adopta els següents acords:


Primer.- Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya per instar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE, així com s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen i que prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel.lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.


Segon.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Olesa de Bonesvalls 17 de març de 2011 Més explicacions de la proposta:

RESUM CONTINGUT

Proposició de llei de mesures contra el sobre-endeutament personal i familiar, i de protecció enfront procediments d’execució que afecten a l’habitatge habitual

Es tracta d’una iniciativa que, prèviament aprovada pel Parlament de Catalunya, s’haurà de presentar al Congrés dels Diputats, donat que els aspectes que regula són de competència de l’Estat.

La Llei parteix de la constatació que un dels elements clau que va permetre la creació de la bombolla immobiliària entre 1996-2006 va ser la concessió d’hipoteques en condicions d’excessiu risc, ja que es donaven diners per sobre del valor de l’habitatge, a famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i per un termini cada cop més llarg. Això ha contribuït a generar un dels sobre-endeutaments privats més elevats del món. I el més greu és que va ser una pràctica fomentada per les entitats financeres, però possible per la passivitat del Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Cal evitar que un fenomen com aquest torni a produir-se, i això no és imaginable per la via de l’autoregulació dels sectors implicats, sinó que cal una legislació específica que ho impedeixi. Per tant, la Llei introdueix límits a la concessió de futures hipoteques (art. 1). A partir de l’entrada en vigor de la Llei, només podran concedir-se crèdits hipotecaris a persones que no comprometin més del 30% dels seus ingressos; per un termini màxim de 30 anys; i sempre que la hipoteca no superi el 80% del valor de l’habitatge (es pot arribar al 100% del preu en el cas dels habitatges amb protecció oficial).

Però limitar els criteris de concessió de futures hipoteques no és suficient, perquè en l’actualitat hi ha milers de persones i famílies que, arran de la crisi, no poden pagar els crèdits hipotecaris, víctimes de l’estímul del sobre-endeutament dels anys de la bombolla. Per tant, la llei ha de protegir a aquestes persones en situació de vulnerabilitat (arts. 2 a 6). La manera de fer-ho és incrementar els marges per considerar que els ingressos de la família són inembargables. Així mateix, la Llei regula la possibilitat d’acollir-se a la dació en pagament del pis hipotecat si s’acredita que és la residencia habitual, alliberant-se per tant de la totalitat del deute.


Alternativament, s’amplia la possibilitat d’oferir propostes alternatives per a la resolució de l’impagament, degudament raonades i justificades, com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici i satisfer el deute de forma ordenada i progressiva, ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.


La llei també impedeix que els habitatges amb protecció oficial puguin ésser subhastats per sobre del seu preu legal, i obliga a que en tot cas s’adjudiquin a una persona física necessitada d’habitatge i que compleixi els requisits legals. Per tant, serà l’Administració competent en matèria d’habitatge qui controlarà aquest procés.


Finalment, la Llei estatal no pot regular-ho però suggereix la conveniència que les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge, creïn serveis específics de suport als ciutadans i mediació per a la prevenció i resolució de les situacions de sobre-endeutament que puguin patir. Serà la manera de demostrar a la ciutadania que els poders públics es posen del seu costat quan es troben en una posició de feblesa enfront al poder de les entitats financeres amb les quals han de renegociar les condicions de les seves hipoteques.

lunes, 28 de marzo de 2011

Units per Olesa en Facebook.

Darrerament hem obert un compte de Facebook, accessible a tothom. Amb aquest compte de Facebook volem apropar-nos a la ciutadania fen servir les noves tecnologies i les xarxes socials. En aquest compte podreu anar seguint la precampanya d'Units per Olesa i podreu conèixer les nostres propostes programàtiques. Cada pocs dies anirem afeguint algun aspecte de la campanya i podreu comentar o suggerir allò que us sembli. Per seguir-nos, cal que tingueu un compte en Facebook, després només heu d'escriure Units per Olesa en el quadre de recerca d'amics. O clikar aquí.

lunes, 21 de marzo de 2011

Carlos Vico Sánchez: el nostre cap de llista

Nascut a l’Hospitalet fa 32 anys. Està casat i té un fill. Des de petit, Olesa ha estat la seva segona residència i des del 2006 viu a Ca n’Olivella.


L’any 2004 és va llicenciar en Geografia per la Universitat de Barcelona i té el Diploma d’Estudis Avançats en Dinàmiques urbanes i organització del territori, per la UB, després d’una beca de sis mesos a la Universitat de São Paulo (Brasil). Des de l’any 2004 treballa com a professor a l’Institut de Seguretat Pública, on és coordinador de l’Assignatura Coneixement del Territori.

És jugador del Club de Futbol Olesa des del 1999 i membre de la Colla de Gegants d’Olesa des del 2009. El 2007 va entrar a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls com a número dos d’Units per Olesa. Durant aquest temps ha estat regidor d’Urbanisme, Obres, Esports i Joventut.

Ara, afronta el repte de encapçalar la llista d’Units per Olesa, convençuts de que a Olesa és possible fer les coses molt millor.

domingo, 20 de marzo de 2011

Ple Ordinari 25 de març

El proper divendres a les 20:00 hores es celebrarà el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura. Com sempre tindrà lloc a la casa de la Vila.
Abans de l'inici del ple hi haurà dos actes d'homenatge, acordats pel consistori anys enrerar. El primer d'ells a les 19:00h, servirà per homenatjar al conjunt del Consistori elegit el 3 d'abril de 1979. Aquest homenatge demanat per CIU i UPO l'abril del 2009, volia conmemorar el 30 aniversari de la seva proclamació.
Posteriorment a les 19:30, es procedirà a la conccessió de la Medalla d'OLesa de Bonesvalls al mèrit per accions humanitàries a en Jordi Vendrell Puigvert.

L'ordre del dia, estarà format pels següents punts.
1. Aprovació de les actes anteriors.
2. Donar compte de les Juntes de Govern de 28 de gener i de 22 de febrer.
3. Proposta d'ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona
4. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm.1/2011
5. Moció que presenta l'equip de govern (a instàncies del Consell Comarcal de l'Alt Penedès) en relació a la declaració i defensa de la utilitat i necessitat de l'ús racional de la biomasa.
6. Moció que presenta el grup municipal Units per Olesa-EPM, de suport a la proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar desnonaments per motius econòmics.
7. Precs i preguntes. (Com que és un Ple Ordinari, tothom que ho dessitgi, pot fer preguntes).

martes, 15 de marzo de 2011

Presentació caps de llista de les EPM PenedèsNOTA DE PREMSA:

El dilluns dia 14 de març es van presentar a Sant Sadurní d’Anoia les llistes de les candidatures d’EPM (Entesa pel Progrés Municipal) de l’Alt Penedès de forma conjunta.
En total són 4 candidatures independents agrupades sota les sigles d’EPM:

U.P.O. Units per Olesa, d’Olesa de Bonesvalls
EPM La Granada, de la Granada del Penedès
I.P., Independents per Torrelles, de Torrelles de Foix
A.M.I. Alternativa Municipal Independent, de Sant Sadurní d’Anoia

Els dos primers candidats de cada llista són:

U.P.O.
1- Carlos Vico
2- Milca Gutiérrez

EPM La Gramada
1- Diego Diez
2- Mercè Villar

I.P.
1- Jordi Fanné
2- Arcadio Escobar

A.M.I.
1- Xavier Xortó
2- Isidor Rando

Van intervenir a l’acte els primers candidats de cada llista.
Xavier Xortó va explicar en linies generals quina era la filosofia que els agrupava sota les sigles d’EPM. La seva raó de ser i el seu orígen és el municipalisme. Amb llibertats de pensament ideològic i assambleari que no obeeix a cap disciplina concreta de partit.

Les EPM es caracteritzen per una defensa honesta i transparent de l’administració local amb respecte als qui exerceixen al govern i als qui exerceixen d’oposició; i sobretat amb respecte al poble afavorint canals de comunicació i participació directa.

La seva acció política està basada principalment en la reivindicació dels aspectes socials i la defensa del 4art. Pliar de l’estat del benestar. La defensa de la terra apostant per una societat sostenible per garantir la pervivència dels ecosistemes naturals, la biodiversitat i en el fons també de la nostra societat. I La defensa del dret del nostre poble a decidir lliure i democràticament el seu futur.

La Majoria d’EPM funcionen en els seus territoris tant com a entitats socials com a partits polítics. A trevés de les seves accions qüotidianes s’apropen a la realitat social i hi intervenen des d’un punt de vista social.

En la seva intervenció Diego Diez, va deixar molt clar que les EPM tenen personalitat pròpia, tant jurídica com ideològica, i que no són la marca blanca de ICV, com alguna vegada se’ls ha qualificat. EPM és una formació política constituida legalment i independent; i que existeix un pacte de federació ICV-EUiA per aquestes eleccions municipals perquè en el fons coincidim amb molts aspectes programàtics.

Carlos Vico i Jordi Fanné, van explicar algunes de les polítiques municipalistes pròximes als ciutadans des dels seus respectius municipis.

lunes, 14 de marzo de 2011

11ª Assemblea d'EPM

11a Assemblea d’EPM a Tiana (22-01-2011)
L’exalcalde i actual regidor de l’Ajuntament de Pallejà, José Antonio Rubio, és des del 22 de gener, el nou president de l’Entesa pel Progrés Municipal (EPM). Va aprovar-ho l’11 assemblea nacional de la formació, reunida a Tiana (El Maresme), i en la qual van ser representats 34 grups municipals adscrits, entre ells Units per Olesa.

En la mateixa assemblea es va escollir Llorenç Artigas, alcalde de Vilassar de Dalt, com a nou tresorer. Tots dos, en el moment d’adreçar-se a l’assemblea, van reivindicar el paper de l’Entesa a favor del municipalisme i del compromís directe amb la gent, “que és el que més es fa necessari en un context com l’actual”.

A les portes de les eleccions municipals del 22 de maig, el repte de l’organització és acostar-se al centenar de candidatures arreu del país. Rubio va mostrar-se convençut que el bon clima de l’assemblea, sumat al consens gairebé unànime que van generar els nous càrrecs electes,
han de ser una manera d’unir i enfortir l’organització davant dels nous reptes de futur.

L’assemblea de Tiana també va servir per ratificar per unanimitat l’acord de coalició electoral amb ICV i EUiA de cara a les municipals. Els seus dos secretaris generals, Joan Herrera i Jordi Miralles, juntament amb José A. Rubio van rubricar l’acord amb la firma del document i van agrair, en les seves intervencions, el paper multiplicador de l’EPM a l’hora d’estendre el missatge i les polítiques d’esquerres en l’àmbit municipal arreu del país.

L’EPM treballa com a organització política municipalista des de 1999, tenint des de d’aleshores presencia de candidatures municipals als ajuntaments arreu del territori. En la cloenda Rubio va tenir unes paraules per Jordi Fàbrega, que va ser el primer president, de record i agraïment pel
treball de tots aquests anys.


viernes, 11 de marzo de 2011

Presentació caps de llistaEl proper dilluns 14 de març es farà la presentació conjunta dels caps de llista dels grups de l'Entesa pel Progrés Municipal de l'Alt Penedès.
En aquestes properes eleccions i haurà candidatures a la Granada, Torrelles de Foix, Sant Sadurní d'Anoia i Olesa de Bonesvalls.

L'acte tindrà lloc a les 19:30 hores al casal d'entitats de Sant Sadurní d'Anoia (c/ Marc Mir, 15).
Aquest és el tret de sortida de cara a les eleccions del proper 22 de maig. Posteriorment el 27 de març UPO presentarà el conjunt de la seva llista el diumenge 27 de març a les 12:00h, al Centre Social Can Tothom.